• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

שבועות דף יג גמרא הדף היומי

{enclose shvuot_13.mp3}

הדף היומי, גמרא שבועות יג

(יב: אמצע העמוד - יד. סוף הפרק הראשון)
המשך ביאור המשנה - הכפרה של השעירים השונים
א. שעיר הפנימי - גם על מזיד ("וכיפר... ומפשעיהם...").
ב. שעיר המשתלח, ביאור הכפילות (לכאורה) במשנה: קלות = עשה ול"ת, חמורות = כריתות ומיתות בי"ד.
שוגג = שלא בטוח שחטא (ואז: הודע - שנודע לו על ספקו לפני יו"כ, ולא הודע - שנודע לו לאחר יו"כ).

ג. כיצד מכפר על עשה - מעמידים כרבי שמכפר גם ללא תשובה.
[ורבי סובר כר"י בזה ששעיר המשתלח מכפר גם על הכהנים, ור"י חולק על רבי בעניין התשובה (תלוי בסעיף הבא)].

ד. האם יו"כ מכפר לא תשובה?
רבי - כן, רבנן - לא.
A. שתי ברייתות ראשונות (רבי ורבנן) - יש שלוש עבירות ("דבר ה' בזה...") שעליהם יש "היכרת תיכרת" אא"כ עשה תשובה. רבנן - בעבירות אלו המיתה לא מכפרת אא"כ עשה תשובה, בשאר העבירות המיתה מכפרת. רבי - בשלושתם יו"כ בפנ"ע לא מספיק (אלא צריך תשובה), בשאר עבירות - יו"כ מכפר בלי תשובה.
B. שתי ברייתות סותרות בסיפרא (ר"י) -
ברייתא א - צריך תשובה [מקורות: 1. כמו בחטאת ואשם. 2. "אך" - מגביל את הכפרה].
ברייתא ב - לא צריך תשובה ["יום הכיפורים הוא"].
האם הברייתות סותרות: 1. אביי - מחלוקת מה ר"י אמר. 2. ר"י כרבי, ורק על חטאי יו"כ עצמו - לא מכפר ללא תשובה.

ה. במה מתכפרים הכהנים בשאר העבירות?
ר"י - בשעיר המשתלח (כמו ישראל), ר"ש - בפר הכה"ג.
A. ברייתא  א - מקור - ר"י - היקש בין הכפרה של ישראלים לכהנים. ר"ש - 1. הקרבן על טומאת מו"ק, הוידוי על שאר עבירות .2 מקור - היקש בין שני השעירים - שמכפרים רק על ישראל.

B. ברייתא ב -

שלב א - ההתלבטות
מצד אחד - "שעיר החטאת אשר לעם", מצד שני - "פר החטאת אשר לו".
לכאורה הכהנים לא כלולים באף כפרה? והרי כתוב "וכיפר... על הכהנים"!
[הדיון בגמרא -
"אשר לעם", לכאורה מלמד שצריך שילקח מכספי הציבור? "ומאת עדת בני ישראל יקח שני שעירים".
"אשר לו" - לכאורה מלמד שצריך שיילקח מכספו (ולא אחיו, ושמעכב)? אכן כך, ומזה גופא רצו ללמוד שגם יכפר רק על עצמו וביתו  - ולא על שאר הכהנים].
שלב ב - כמי הברייתא?
רבא - הנושא כאן זה כל העבירות, וכר"ש שהכהנים לא מתכפרים בשעיר המשתלח, אז אם לא ניתן להם כפרה - יישארו בלי כפרה כלל.
אביי - הנושא זה טומאת מקדש וקודשיו, וכר"י - והברייתא אומרת שכמו שיש להם כפרה בשאר עבירות, סביר שיש להם גם בטומאת מו"ק].
שלב ג - עדיף לומר שמתכפרים מפר הכה"ג,
כי "אשר לו" כבר נפרץ קצת, שהרי מכפר גם על ביתו.
["ואם נפשך" (=ואם תשאל) - (גמרא) הרי כתוב דווקא "ביתו"? "ביתו" = כל שבט הכהנים, מהפסוק "בית אהרן ברכו את ה'"].

C. למה צריך שני וידויים + נתינת הדם על פר כה"ג?
לר"ש - מובן
(כיוון שרק הפר מכפר, מכפר על מה כל מה שמכפר אצל ישראל - שעיר הפנימי, חיצוני והמשתלח).
לר"י - כי מתוודה על עצמו וביתו, וכך מתוך שהוא זכאי - מתוודה על אחיו הכהנים.