• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

מכות כ, גמרא דף יומי

{enclose makot_20.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף היומי, גמרא מכות דף כ

(יט: שורה 3 בשורות הרחבות - כא. במשנה, עם דילוג על איסור שריטה)
א. מע"ש וירושלים
יש שני נושאים -
1. מדרבנן - איסור פדיון מע"ש לאחר שכבר נכנס לירושלים (גם אם יוציא אותו).
2. מהתורה - איסור אכילה מחוץ לירושלים - ומחדש בזה רי"ח - שגם זה רק אם כבר נכנס לירושלים פעם. [מקור: האיסור "לא תוכל לאכול בשעריך" תלוי בעשה "כי אם לפני ה' אלוקיך תאכלנו".
קושיא על רי"ח
- ר' יוסי מחדש שאם יש בפרי מע"ש בירושלים לא עובר על איסור באכילתו. משמע שבא לחדש - שמחוץ לירושלים עובר - ואפילו שעוד לא היו בירושלים!
תירוץ - מדובר שהיו כבר בירושלים ולכן יעבור, ומה החידוש: 1. שרק הוא נכנס והפירות היו על מקל - נחשב שנכנסו. 2. נכנסו כשהיו טבל - ונחשב כאילו שהמע"ש נכנס (נתנות שלא הורמו כמי שהורמו, אך רק כאן שזה דאורייתא, אך לעניין איסור הפדיון שזה דרבנן - לא אומרים את זה.

ב. איסור קרחה
1. מחיבור של שני הפסוקים יוצא שזה לכל ישראל (ולא רק לכהנים), ודווקא על צער של מת, ובכל הראש (ולא רק בין עיניכם), וחייב על כל קרחה וקרחה (כשהתרו פעם אחת, וקרח כמה פעמים בבת אחת על ידי סם).
2. שיעור קרחה - 4 שיטות: שהעור ייראה, גריס, עדשה, 2 שערות.

ג. הקפת פיאת הראש והשחתת וגילוח הזקן
A. גם המקיף וגם הניקף. איך הניקף לוקה? 1. רב חסדא - כר"י שלוקים גם על לאו שאין בו מעשה. רבא ורב אשי - יש מעשה: 2. רבא - מקיף לעצמו. 3. רב אשי - מסייע.
B. פירוט שני אזורים הקפת הראש וחמשת אזורי הזקן.
C. אם השחית את כל הזקן או כל הראש - לרבנן כל אזור זה לאו נפרד, לר"א - הכל לאו אחד.
D. אופן האיסור בזקן - רבנן - צריך השחתה + גילוח (לאפוקי מספרים שאינם השחתה ומלקט שאינו גילוח) - תער. ר"א - גם במלקט לוקים - כי גם זה השחתה.