• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

מכות יט, גמרא דף יומי

{enclose makot_19.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הגמרא, הדף היומי מסכת מכות דף יט

(יט. שורה 5 - יט: שורה 3 ברחבות)
א. המשך סוגיית מקרא או הנחה מעכבים בביכורים
רב ששת - הנחה מעכבת, וכר' ישמעאל. [ר' ישמעאל הזכיר בדרך אגב שלא ניתן ללמוד מביכורים למעשר, שלא ניתן לאוכלם לאחר חורבן ירושלים, כיון שבביכורים יש חומרא שצריך הנחה לפני המזבח. מכך שלא הזכיר גם 'מקרא' - לומדים שלא מעכב].

ב. פירוט הלימוד של ר' יוסי - לגבי אכילת מעשר שני, בכור וביכורים בזמן הזה

האם ניתן לאכול מעשר שני לאחר החורבן בירושלים (האם נחשב "לפני ה'")? רי"ש:
1. רצה ללמוד על ידי "בנין אב" מבכור וביכורים - שאי אפשר לאוכלם לאחר החורבן בירושלים.
דחייה - יש פירכא כי הם חמורים ממעשר בזה שלשניהם יש להם עבודות שקשורות למזבח.
2. היקש מבכור.
(שאלה - לכאורה הכל תלוי בקדושה, אז למה בבכור ברור לרי"ש שלא אוכלים, ורק במע"ש מתלבט? כי שם יש היקש בין הבשר לדם).

ג. הלאוים במעשר שני
יש שני לאוים עם מלקות - במשנתנו - אכילת מע"ש מחוץ לירושלים. במשנה הקודמת - אכילת מע"ש בטומאת האדם/המעשר (ואם יפדה - מותר, ומותר לפדות גם בירושלים). מקורות:
A. מקור לאיסור לאו בטומאה -
1. "ולא ביערתי ממנו בטמא" .
2. אדם טמא - "נפש אשר תיגע... ולא יאכל מן הקודשים".
מעשר טמא
-  "לא תוכל לאכול בשעריך" בטומאה (שלא כמו בכור בעל מום שמותר לאכול בטומאה (ששם גם נאמר בשעריך)).
B. פדיון מע"ש טמא - גם בתוך ירושלים. "כי לא תוכל שאתו" -
1. רב ביבי - כמו "ליטלו" - שהוא במרחק שצריך להרים את המעשר כדי להכניסו לירושלים (ואם רק הוא בפנים ופירותיו בחוץ: על הגב - נחשבים בפנים ("ממילואיך"), אך על מקל רחוק ממנו - תיקו (ורבינא בדף הבא - נחשב בפנים)).
2. ר"א - כמו "לאוכלו" - כי המעשר טמא (ואפילו בתוך ירושלים).