• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

מכות טז, גמרא דף יומי

{enclose makot_16.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

 

סיכום הדף היומי, גמרא מכות דף טז

(טו: באמצע - טז: רבע תחתון)

חלק א - המשך "לאו הניתק לעשה"

א. מחלוקת "קיימו"/"ביטלו"
ביאור המחלוקת - באמת לפני שניהם צריך ללקות מיד כשלא קיים את העשה, אך לר"ל לא ניתן ללקות מיד - כיוון שזאת התראת ספק, לכן לוקה רק כשמתרים בו שוב על הביטול בידיים.

ב. התראת ספק + לאו שאין בו מעשה
התראת ספק
- לרי"ח - התראה, לר"ל - לא התראה.
(לאו שאין בו מעשה - לר"ל - לוקים, לר|"יח- לא לוקים).
מקור 1- נשבע שלא יאכל לחם - לשניהם לא ילקה, לרי"ח - כי זה לאו שאין בו מעשה, לר"ל - כי זה התראת ספק.
מקור 2 - ר"י פוטר את המותיר את בשר הפסח כי ניתק לעשה. נדייק שלולוי זה היה חייב מלקות, למרות שזה - התראת ספק (ר"ל) + אין בו מעשה (רי"ח).
כל צד לומד את הדין שלו, ואילו את הדין השני לומדים ממקור אחר של ר"י שסותר את המקור הזה:
ר"ל - מקור 3 - לר"י התראה ספק אינה התראה (מכה שני אנשים שהם ספק אביו בזה אחר זה).
ר"יח - מקור 4 - לר"י לא לוקים על לאו שאין בו מעשה (מלבד שלושה יוצאי דופן).

ב. מקרים שילקה גם לדעה של  "ביטלו" - כשביטל העשה בידיים
1. מצוות שילוח הקן - ששחט את האם.
2. מגרש אנוסתו - דחייה: לא יכול לבטל, שהרי אפילו אם ידיר אותה הנאה ממנו על דעת רבים, אפשר להפר לצורך מצווה.
3. גזל/משכון - דחייה: גם אם שרף, לא לוקה כי צריך לשלם (1. לא לוקה ומשלם. 2. לא ביטל את העשה - כי מקיימו על ידי התשלום).
4. לא נתן פאה - ומירח בכרי/אכל את הלחם.

 

חלק שני - מקרים בהם יש מלקות - אכילת שקצים

א. אכילת שקצים ורמשים -  גם התולעת שבכרוב.
ב. מספר הלאוים על כל סוג שרץ: כללי - 2, מים - 2, ארץ - 3, עוף - 1. מחברים את הסוגים שעבר עליהם ולפי זה לוקה.
ג. שיעור אכילת שרצים - חייבים ברייה, גם פחות מכזית. אם יש כמה מרוסקים בכזית - עובר על נבלה.