• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

מכות יב, גמרא דף יומי

{enclose makot_12.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף היומי, גמרא מכות דף יב

(מכות יא: במשנה - יב: במשנה)
חלק ראשון - יציאה במות הכה"ג
א. נשאר עד שמת הכה"ג שהיה בזמן גמר הדין
- גם אם התמנה אחרי הרצח (היה צריך להתפלל שיצא זכאי). ואפילו אם הכה"ג מת לפני שגלה - לא גולה.
ב. אם אין כה"ג או שהרג הכה"ג - לא יוצא לעולם.
ג. התברר שהכה"ג חלל - מחלוקת אם "מתה כהונה" ויוצא, או שמעולם לא היה כהן ולא יוצא לעולם (בפשטות כר' אליעזר שעבודתו פסולה למפרע, אך גם גם כר' יהושוע - שאפילו שהתברר שהיה חלל - בדיעבד עבודתו כשירה).

חלק שני - הציווי להישאר בעיר המקלט
א. גם בקבורתו. אביי - גם אם מת לפני שגלה - ייקבר בעיר. אם אכן נקבר בעיר, כשימות הכה"ג - יוציאו אותו. שאר אנשים לא נקברים בעיר המקלט.
ב. לא יוצא אפילו אם זקוקים לו כיואב ב"צ. יואב נאחז בקרנות המזבח אך לא עמד בתנאים ולכן לא עזר לו.

חלק שלישי - הדין אם יוצא מעיר המקלט
א. אם יצא - רי"ס הג' - לגואל הדם - מצווה, לשאר - רשות. ר"ע - לגואל - מותר, לשאר - איסור מיתה.
ב. האם מותר להורגו לפני המשפט - ר"א (ורב) - אסור, רי"ס הג' ור"ע - מותר.
ג. יצא מעיר המקלט בטעות - מחלוקת ברייתות האם יכול להורגו (ואביי - לא הורגו).
ד. האם בן הורג אביו כגואל דם - לא (אפילו לרי"ס הג' שזה מצווה).

חלק רביעי -  תחום עיר המקלט
א. גם בתחום (התחום מגן, אך אסור לו לגור שם, אפילו במחילות).
ב. אם נמצא ליד עץ שהגזע בצד אחד והענפים בצד השני - האם הולכים לפי האדם או הנוף (או הגזע)?
A. קושיא: במשנה - לפי הנוף, ברייתא במע"ש לגבי מע"ש - לפי האדם.
תירוץ
1 - חילוק בין התחומים. דחיית התירוץ - במשנה במעשרות גם לגבי מע"ש הולכים לפי הנוף.
תירוץ 2 -  רב כהנא:משנתנו והמשנה במעשרות - ר"י, והמשנה במע"ש - רבנן.
B. קשה - ר"י הולך לפי הנוף בשני הצדדים - רק לחומרא (וזה ייכן במע"ש אך לא בעיר מקלט).
תירוץ 1 - רבא - אם הנוף בחוץ והרוצח בפנים - אכן מחמיר על גואל הדם ואסור להורגו, אך מותר לו להיכנס ולטפס על הגזע (לעניין זה - הגזע הולך אחר הנוף).
תירוץ 2 - רב אשי - ר"י מתלבט בין הנוף לעיקר - ותמיד לחומרא - גם במע"ש וגם בעיר מקלט.