• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

מכות יא, גמרא דף יומי

{enclose makot_11.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הגמרא, דף יומי מכות דף יא

(י: 11 שורות מלמטה - יא: במשנה)
א. פרשיית ערי מקלט ביהושוע כ
A. "ודיבר באזני זקני העיר ההיא את דבריו".
"דבריו" - ולא דבריהם, שאין בהם רוב רוצחים.
"זקני העיר" (בי"ד) - מחלוקת ר' אמי ור' אסי אם זה מעכב (ומחלוקת במפרשים אם של 23 או 3).
[אגב זה יש מחלוקת בבן סורר ומורה ועגלה ערופה - האם גם שם זקני העיר מעכבים].

B. דיבור קשה ("וידבר")
1. ר' חמא בר חנינא - כי זה הזכרת דין של תורה.
2. ר"י או רבנן - ביקורת על שהתעכב עד שה' ציווהו.
[ואגב זה עוד שתי מחלוקות של ר"י, שלא ידוע מי אמר מה:
1. מה כתב יהושוע בפרק כד "בספר תורת האלוקים": שמונה פסוקים אחרונים/פרשיית ערי מקלט (שנאמרה כבר בספר תורת האלוקים). 2. ספר תורה שתפרו בפשתן במקום גידין - האם פסול (היקש לתפילין) או כשר (ורק הוקש ליריעה מבהמה טהורה).

א. משנה - יוצא במות הכהן הגדול
A. ההורג נשאר בעיר המקלט עד מות הכה"ג שהיה בזמן גמר הדין.
יש 3 סוגי כהנים לעניין יציאה מעיר מקלט - משוח, מרובה בגדים וכהן שעבר (ור"י מוסיף משוח מלחמה), ושניהם לומדים ממספר הפעמים שמוזכר כה"ג/כהן.
ושואלים - האם יש 3 סוגים כדי להחמיר (שצריך שכולם ימותו) או להקל - שמספיק אחד משלושתם? (מנסים להוכיח מהמשנה הבאה שכולם אך דוחים).
B. הכה"ג אחראי (לא ביקש רחמים), ולכן: גרסא א -  אם יתפללו עליו שימות - יתקבל, גרסא ב - ימות, אא"כ יתפללו עליו שיחיה (ומשתי סיבות אלו אם הכה"ג הביאה בגדים ואוכל לרוצחים בשגגה).
C. קללת חינם (כמו דוד לאחיתופל)/על תנאי של חכם מתקיימת (עלי לשמואל), וכן נידוי על תנאי (יהודה)..