• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

מכות ט, גמרא דף יומי

{enclose makot_09.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

 

סיכום הגמרא, תלמוד בבלי מכות דף ט

(מכות דף ח: במשנה - ט: במשנה) 

מי גולה ועל ידי מי גולים

א. אב על בנו ובן על אביו -
A. אב שהרג את בנו - שלא לצורך חינוך וכשכבר יש לבן מלאכה.
B. בן שהרג את אביו - במשנה - גולה, בברייתא - לא גולה.
תירוצים: 1. לרבנן גולה (שגגת סיף), לר"ש - לא גולה (שגגת חנק). 2. הברייתא דיברה על מכה ולא הורג.

ב. עבד כנעני וכותי - כמו ישראל (גולים ומגלים).

בברייתא מוסיפים שגם יכולים לגרום לשני לקבל מלקות:
1. על ידי שהשני קילל אותם בשם ה', דחייה - הרי מקלל כותי לא חייב.
2. על ידי שהשני זמם שהם חייבים מלקות, דחייה -  הרי עבד לא מעיד,
3. על ידי שאחר הכה אותם (בהנחה שחייבים גם על הכאת כותי (שאינו עושה מעשה עמך)).

ג. גר תושב וגוי
גוי - חייב מיתה גם ללא התראה, לרמב"ן בשוגג לא, לרש"י - גם בשוגג.
גר תושב - אם הרג יהודי נהרג, אך יהודי שהרג אותו או שגר תושב הרג גר תושב - גולה.
(ומה שכתוב בברייתא שגר תושב הוא כגוי ונהרג - זה כשזה יותר חמור: 1. רב חסדא - בדרך עלייה (בהנחה שזה חמור מדרך ירידה). 2. רבא - ב"אומר מותר" (בהנחה שזה קרוב למזיד).

ד. "אומר מותר"

רב חסדא - אונס, רבא - קרוב למזיד. ראיות ודחיות לשניהם מאבימלך שלקח את שרה, שם זה היה "אמר מותר".

ה. סומא

ר"י - פרט לסומא (בלא ראות - מיעט סומא)
ר"מ - כולל סומא (שני מיעוטים - מרבים).

ו. שונא את ההרוג
מהחמור לקל:
רי"ס - נהרג בבי"ד (מפרשים: אא"כ ברור שזה שוגג), ולא צריך התראה - כרי"ס בר"י.
ת"ק - קרוב למזיד ולא גולה,
ור"ש - תלוי: אם יתכן שהיה מזיד - לא גולה, ואם לא - גולה (בכל מקרה לא נהרג).
איך בודקים? ברייתא 1 - נקרע החבל - שוגג (וכרבנן), נשמט מידו - לא גולה.
[ברייתא 2
- באוהב ולפי רבי, דווקא כשנשמט מידו - גולה (ולא כשנקרע/נשבר שזה כמו שעף הברזל מהגרזן - ולא גולה לרבי).