• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

מכות ד, גמרא דף יומי

{enclose makot_04.mp3}

מכות ד, גמרא דף יומי

(ג: 5 שורות מלמטה - ה. במשנה)

חלק ראשון - הלכות של ר"י-רב
א. פותח פתח ראש לחלוק - זה מכה בפטיש וחייב חטאת (ושונה מפתיחת חבית, כי שם המכסה לא נחשב חלק מהחבית).
ב. שלושה לוגי מים שנפל לתוכם יין - נחשב כיין (כי הולך לפי המראה) ואם יפול למקווה - לא יפסול אותו (כרי"ח בן נורי, וכת"ק לפי הגרסא השנייה), ור' חייא - נחשב כמים ופוסל (כת"ק בגרסא הראשונה).
ג. שלושה לוגי יין שנפלו לים - חוששים שעדיין מכונסים ואם טבל שם - עדיין טמא, ואם נפל שם כיכר תרומה - נטמא מאותם יין מכונסים.

חלק שני - מלקות
א. סיבות לאי קבלת מלקות:
1. האם לוקה ומשלם
רבנן - לא לוקה ומשלם, נלמד מעדים זוממים "כדי רשעתו" (ומוציא שם רע זה דין מיוחד).
ר"מ - לוקה ומשלם - ממוציא שם רע (נלמד לעדים זוממים - שגם זה קנס כר"ע, ו"כדי רשעתו" מלמד שלא מת ולוקה, וממילא - לוקה ומשלם גם בממון).
2. לאו שאין בו מעשה - ר' יעקב - פטור, ר"י - מחייב (לומד ממותיא שם רע).
3. לאו הניתק לעשה - ר"י - פוטר.

ב. המקורות בסוגיא
1. בעדים זוממים - לאו שאין בו מעשה - לוקה (מקור בדף ב: מהפרשייה של מלקות) + שלא מקבל שני עונשים ("כדי רשעתו").
2. במוציא שם רע - לאו שאין בו מעשה - לוקה ומשלם.
3. לא תותירו ממנו עד בוקר - לא לוקה - ר"י - כי זה לאו הניתק לעשה, ר' יעקב - כי זה לאו שאין בו מעשה.

ג. מקורות המחלוקת האם לוקה ומשלם
רבנן - לא ("כדי רשעתו", ואילו ר"מ - זה מלמד שלא מת ומשלם (תוספות).
ר"מ - (עולא) ממוציא שם רע - שמשלם ולוקה.

ד. מקור לר"י שלוקה על לאו שאין בו מעשה
לומדים מצירוף של עדים זוממים ומוציא שם רע (וצריך את שניהם יחד כי בכל אחד יש חומרא שאין בשני).