• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין קג - גמרא הדף היומי

{enclose sanhedrin_103.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף יומי, תלמוד בבלי, סנהדרין קג

(קב: 5 שורות מלמטה - קג: 8 שורות מלמטה)

א. מנשה (בנו של חזקיהו. אין לו חלק לעוה"ב)
1. שמו - נשה-יה = שכח/השכיח את ה'.
2. האם יש לו עוה"ב? משנתנו - לא, ר"י - כן.
[מקורות:
לא - הוקש לאחאב - "ויעש אשירה כאשר עשה אחאב", ור"י - חטא כמספר השנים שמלך אחאב.
כן
- דברי הימים כתוב שנשבה על ידי אשור, ושם התפלל ועשה תשובה והוחזר לירושלים, ומשנתנו - לא שב בתשובה מלאה(שבא בעלילה (קא:)).
פסוק בירמיהו - ונתתים לזעוה לכל ממלכות הארץ בגלל מנשה בן יחזקיהו" - משנתנו - שלא עשה תשובה, ר"י - שרק הוא עשה תשובה.
רי"ח - יש לו חלק לעוה"ב, שהרי עשה תשובה, שהרי עשה הרע כאותם שנים של אחאב. והרי מלך 55, ואחאב 22, אז היה בתשובה 33 שנה.

ב. דרשות של רי"ח בשם רשב"י על מלכי יהודה:
A. בתפילת מנשה "ויעתר לו", ודורשים "ויחתר לו" - ה' עשה לו חתירה לקבל תשובתו.
B. "בראשית" על יהויקים ועל צדקיהו, שה' ביקש להחזיר העולם ל"בראשית" (תהו ובוהו), אך הסתכל בדורו של יהויקים ובצדקיהו, ולא עשה זאת (ומה שכתוב על צדקיהו שעשה רע - הכוונה שלא מחה).
C. גם כשה' עזר למלך לנצח (אמציה, את אדום וגם כשגרם לו להפסיד (אחז, לארם) - בכל מקרה עבדו לאלהי הגוים איתם נלחמו.
D. שרי בבל התכנסו ב"שער התווך" - שם חותכים את ההלכות (בי"ד).
דרשות רב חסדא - ר' ירמיה בר אבא:
A. "איש חכם נשפט..." - דרשה על מלכי יהודה הרשעים. B. ארבעה כיתות שלא מקבלים פני שכינה. C. דרשה על תהילים צא (חלוקה לברכות אביו, אמו ושמיים (רש"י - לשלמה)).
ג. עוד על המלכים הרשעים
1. ר"ל - וימנע מרשעים אורם" - כיון שנעשה רש למטה נעשה רש למעלה (חוץ מדוד).
2. ת"ר - גדולתם בתורה של מנשה אחאב וירבעם, שהיו דורשים את ספר ויקרא ב-103/85/55 טעמים.
3. ר"מ - גם לאבשלום בן דוד אין חלק לעוה"ב.
4. רשב"א - אחז ואחזיה (מלכי יהודה) + כל מלכי ישראל מלבד יהוא (בכולם מלבדו נאמר שעשו את הרע) - לא יקומו לתחייה ולא נידונים בגהינום (יד רמה - אלא משוטטים חסרי מטרה).

ד. חטאי מנשה

1. מילא את ירושלים דם "פה לפה" - בבל - הרג את ישעיהו (סבו דרך אימו!) והריגת צדיק שקולה כנגד כל העולם (רבב"ח), בישראל - באמת הרג אלפי איש בבת אחת על ידי שסחבו צלם ענק.
2. העמיד פסל/פסלים בהיכל - כלומר פסל עם 4 ראשים.
ה. אחז, מנשה ואמון - מהקל לחמור:
1. ע"ז במקדש - הכניסו ע"ז על הגג, להיכל, לקה"ק (ואז נאמר - "כי קצר המצע..." - אין מקום שם גם לפסל וגם לקב"ה כביכול).
2-3. עבודת המקדש ותורה - אחז - ביטל העבודה ולימוד תורה, מנשה - שרף המזבח ומחק האזכרות, אמון - העלה שממית על המזבח, ושרף את התורה.
4. גילוי עריות - אחז - אשת איש, מנשה - אחותו, אמון - אמו (ועשה זאת להכעיס).
ו. יהויקים - אמר לקב"ה שיסתדר בלעדיו, וחקק שם ע"ז/שמיים על אמתו, ורבה בר מרי לא שמע למה לא הוזכר במשנה כמי שאין לו עוה"ב.