• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין צז - גמרא הדף היומי

{enclose sanhedrin_97.mp3}

 

סיכום הגמרא, דף יומי סנהדרין צז

(צו:  2 שורות מלמטה - צז: שורה 3 בשורות הרחבות)
מתי יגיע המשיח?
א. גישה 1 - סימנים לביאת המשיח - כשהמצב יהיה רע מאוד
(מובא בסוף ע"א) - "כולו הפך לבן - טהור הוא".
1. ר' יצחק לר"נ בשם רי"ח - ת"ח מתמעטים, יגון ואנחה, צרות וגזרות.
2. ת"ר - תיאור שבע שנים - 1. רעב חלקי. 2. רעב מלא. 3. רעב קשה עד שמתים כולם. 4. התחלת מפנה - שובע חלקי. 5. שובע מלא ושמחה. 6. קולות שבן דוד בא. 7. מלחמות. 8. משיח מגיע (ואמנם היו שנים של רעב ומלחמות אך לא כל השלבים לפי הסדר הזה).
3. ברייתא - ר"י - בית ועד לזנות, גליל יחרב, מקום בשם גבלן יהיה שמם, ו"האמת נעדרת" (אנשי אמת עוזבים בקבוצות), ["וסר מר משתולל" (המשך הפסוק) - שמי סר מרע נראה כשוטה (משתולל)].
[אגב העדרות האמת, רבא מספר על רב טבות/טביומי שהיה איש אמת, ואפילו הוא לא אמר אמת מפני הצניעות, ומתו בניו וגורש מקושטא - שם אמרו רק אמת ואף אחד לא היה מת קודם זמנו].
4. ברייתא - ר' נהוראי - שבירת ההיררכיה של המעמדות במשפחה ולא מתביישים מזה.
5. ברייתא - ר' נחמיה - (דומה לר' נהוראי) -עזות, יוקר (כבוד) מעוות, יין יקר (כי כולם שיכורים), המלכות תהיה של מינים, ואין אפשרות למישהו להוכיח אחרים.
6. תנו רבנן - "אזלת" = ירבו הההולכים להלשין לגוים, יתמעטו התלמידים/הכסף. "ואפס עצור ועזוב" - יתייאשו מן הגאולה (עזוב = עזור), (וכן ר' זירא - המשיח יבוא כשלא יתעסקו בו, וכברייתא - שיבוא בהסח הדעת).

ב. גישה 2 - יבוא בזמן מדויק ומתוכנן מראש

המקסימום -
רב קטינא -  6000 שנה, כי אח"כ העולם יהיה חרב ל1000 שנה ואח"כ כבר "העולם הבא".
המינימום או התאריך המדויק -
1. תנא דבי אליהו -מתוך ה6000 שנה, 2000 תוהו (לפני אברהם), אלפיים תורה (עד קצת 172 שנה אחרי החורבן), ועוד 2000 שראויים להיות ימות המשיח (כלומר משנת 4000).
2. אליהו הנביא לרב יהודה - תקופת העולם בכללו - 85 יובלות (85*50=4250), גרסא ראשונה - ביובל האחרון משיח בא, גרסא שנייה (רב אשי) - מתאריך זה והלאה הוא יכול לבוא (זה רק זמן מינימלי).
3. רב חנן בר תחליפא - מגילה בגנזיהם של רומי - שנת 4291 (הגר"א - 4230, שזה אחרי רוב היובל האחרון של השיטה הקודמת), ומאז ועד 6000 יהיו מלחמות "תנינים", גוג ומגוג וימות המשיח.
גרסא אחרת של המגילה - 5000.
4. שיטות שאין לחשב לפיהם בברייתא של ר' נתן:
A. "כי למועד מועדים וחצי" - מועד=עידן-400, יוצא 3.5*400= 1400 מאחד החורבנות.
B. ר' שמלאי - "דמעות שליש" = שתי הגלויות יחד (400+70) היו שליש מהגלות האחרונה (470*3=1410 מהחורבן השני).
C. ר"ע - עוד מעט אחרי החורבן (בר כוכבא).

ג. נגד חישוב הקץ

A. יש קץ, אך אין טעם לחשב אותו:

1. תניא - ר' נתן - "כי עוד חזון למועד, ויפח לקץ ולא יכזב".
2. רב שמואל בר נחמני - יכול לטעות ומביא לייאוש.
B. אין קץ מקסימלי:

רב ור"א - הגאולה תלויה בתשובה (ושמואל ור' יהושוע חולקים).