• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין צ - גמרא הדף היומי

{enclose sanhedrin_90.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הגמרא, הדף יומי סנהדרין צ

(פט: 6 שורות מלמטה - צ: שורה אחרונה)
חלק א - נביא שהדיח ומדיחי עיר הנידחת
א. עונשם
(יחיד שהדיח - בסקילה).
רבנן - שניהם בסקילה (נלמדים מיחיד שהדיח בגז"ש "הדחה").
ר"ש - שניהם בחנק - (בנביא שהדיח - "יומת", ולומדים בגז"ש למדיחי עיר הנידחת).
ב. מה זה נביא שהדיח (ומה זה נביא שקר)?
נביא שהדיח לע"ז מלאה או זמנית = נביא שהדיח. הדיח לבטל מצווה באופן זמני - פטור לגמרי (אפילו אינו נביא שקר).
הדיח לבטל מצווה באופן מלא - רב חסדא - נביא שקר, רב המנונא - נביא שהדיח.

חלק ב - ביאור סוף המשנה -
בת כהן שמזנה - בשריפה, אך בועלה והעדים הזוממים - בחנק/סקילה (נשואה/ארוסה).

חלק ג - משנה - פרק חלק
א. אין להם חלק לעולם הבא - כופר בתחיית המתים (מן התורה), בתורה מן השמיים ובקב"ה (אפיקורוס).
ב. העונש על כופר בתחיית המתים - מידה כנגד מידה (לא מקבל את מה שלא האמין בו).
ג. מניין לתחיית המתים מן התורה?
1. נתינת התרומה לאהרון הכהן - בתחיית המתים (דרשה חלופית - שיתנו לכהן ת"ח כמו אהרן).
2. ר' סימאי - שה' מבטיח את הארץ לאבות (וכן בהמשך הגמרא מקור 6 (ר"ג))
מקורות שאמר ר"ג למינים:
3. מהתורה - "הנך שוכב עם אבותיך וקם (העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ"), (דחייתם - "וקם" מתייחס לעם). המקור מובא שוב בהמשך: ר' יהושוע בן חנניה לרומאים (ולומד מזה שה' יודע את העתיד), וכן רי"ח בשם רשב"י.
4. מהנביאים - "יחיו מתיך, נבלתי יקומון" (ישעיה כו). (דחייתם - מתייחס למתים שהחיה יחזקאל).
5. מהכתובים - "דובב שפתי ישנים" (שה"ש). דחייתם כדרשת רי"ח - שמי שאומרים הלכה משמו שפתיו מדובבות בקבר.
(2) כמו 2 - שה' נשבע לתת את הארץ לאבות.
6. "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום" - שתחיו בעתיד כמו היום.
מקורות נוספים
7. לגבי מי שעובד ע"ז - "את ה' הוא מגדף ונכרתה הנפש ההיא... היכרת תיכרת הנפש ההיא עוונה בה". ר"ע - היכרת לעוה"ז תיכרת לעוה"ב, רי"ש - וכרתה - לעוה"ז היכרת לעוה"ב (ותיכרת - דיברה תורה כלשון בנ"א). ר"א ברי"ס לכותים - היכרת - לעוה"ז, עוונה בה - לעוה"ב (ור"ע ורי"ש - עוונה בה - שזה רק כשלא עשה תשובה).
8. המלכה קליאופטרה לר"מ - "ויציצו מעיר כעשב הארץ" (ור"מ אמר לה שקמים לבושים, קל וחומר מחיטה).