• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין עה - גמרא הדף היומי

{enclose sanhedrin_75.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף היומי, גמרא תלמוד בבלי  סנהדרין עה

(עה. בתחילת פרק הנשרפין - עה: באמצע)
א. הנשרפים - 1. בת כהן שזינתה (לא הנושא שלנו). 2. אחת מ-9 הנשים שנפרט בסעיף הבא.
ב. שלוש קבוצות של נשים: קבוצה א - בתו (לא כתובה בפסוק) ונכדותיו (דרך בנו ודרך בתו) (נזכור שבפסוק כתוב "הנה"). קבוצה ב - בת אשתו ונכדות אשתו (דרך בתה ובנה) (נזכור שבפסוק כתוב "זימה" ו"הנה"). קבוצה ג - אם אשתו (מפורש שבשריפה) וסבותיה של אשתו (דרך אביה ודרך אמה, בפשטות לא כתובות בפסוק) (נזכור שבפסוק כתוב "זימה").
ג. בבא על חמותו, כתוב ששורפים "אתהן", למי הכוונה? ר' ישמעאל - חמותו, ר"ע - אביי - חמותו ואמה, רבא - חמותו - אך בתנאי שאשתו בחיים. יוצא: מניין ששורפים גם על אם חמותו - רי"ש לכו"ע ור"ע לפי רבא - דרשה שנראה בסעיף ה, ר"ע לפי אביי - "אתהן".
ד. ביאור המשנה - הבא על אישה ובתה - שורפים מהתורה. למי הכוונה? לאביי לר"ע - חמותו ואמה. לרבא - צריך לשנות המשנה ל"הבא על האישה שנשא את בתה" (בקיצור - חמותו).  למה המשנה חוזרת שוב על הדין של חמותו והסבתות של האישה? לרבא - לשתי הסבתות, לאביי - לסבתא מצד האבא.
ה. מקור הדין של שלושת הקבוצות
בסיס - בחמותו - כתוב במפורש.
שלב א - לומדים גזירה שווה מחמותו לכל קבוצה ב (זימה).
שלב ב - לומדים גזירה שווה מקבוצה ב לקבוצה א (הנה).
שלב ג - לומדים גזירה שווה מקבוצה ב לקבוצה ג (לסבתות שלא למדנו בסעיף ג-ד), שכמו שבקבוצה ב יורדים עד דור 3 (נכדות) כך בקבוצה ג עולים עד דור שלישי (הסבתות).