• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין עד - גמרא הדף היומי

{enclose sanhedrin_74.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הגמרא, דף היומי, סנהדרין עד

(עג: 9 שורות מלמטה -עה. במשנה)
חלק א - המשך דין רודף
א.
אמרנו שמצילים בנפשו גם רודף אחר איסורי עריות שהם בכרת (למשל אחותו). וקשה - אם כך כיצד משלם על אחותו קנס, הרי "קים ליה בדרבה מיניה"?
1. הקנס ו"חיוב" המיתה לא באין כאחד (המיתה - ב"נשיקה", המיתה ב"העראה").
2. כאן מדובר שאין חיוב מיתה כלל (כלומר במצב שלא מצילים אותה בנפשו), כי: 1. רב חסדא - כבר באו עליה (שלא כדרכה). 2. שלא מסרה עצמה למיתה . 3. שזה מרצון. 4. שניתן לעוצרו באחד מאבריו בלי להורגו. [וכשיטת ר' יונתן בן שאול שבמקרה כזה מי שהורגו - חייב (ורבנן מתירים). הוא לומד זאת משניים שרבו ("ינצו"), שמשלמים על פגיעה בעובר אפילו ששניהם מוגדרים כרודפים, כנראה כי ניתן לעוצרם באחד מאבריהם (ולא כי ממון לזה ונפשות לזה, כי זה לא סברא לומר שאין קים ליה)].
ב. המקור להרחבת דין רודף (ראינו בדף עג) מעבר לפגיעה באדם אחר - ר"ש - גם ע"ז (כי "פוגע" בקב"ה). ר"א בר"ש - ע"ז ושבת (שבת נלמד מע"ז בגז"ש).
חלק ב - דין יהרג ואל יעבור
א. באופן כללי יעבור ואל יהרג ("וחי בהם"), אא"כ זה בפרהסיא (חילול ה' (ברייתא)), או בזמן גזירות שמד (ר' יוחנן, ואז אפילו על מצווה קלה כמו צורת קשירת הנעליים).
ב. חוץ מג' עבירות:
1. ע"ז - ברייתא אחת - יעבור, ברייתא שנייה - יהרג ("בכל נפשך").
2. שפיכות דמים - סברא (מאי חזית דדמך סומק טפי).
3. גילוי עריות - מרוצח (רבי - היקש רצח ונערה מאורסה).
ג. הגדרת פרהסיא - נלמד מ"תוך"-"תוך" מהמרגלים, שדווקא מול עשרה יהודים.
ד. למה אסתר לא מסרה עצמה למיתה (פרהסיא)?
אביי - אסתר "קרקע עולם",
רבא - האיסור של חילול ה' בפרהסיא זה רק אם הגוי כופה בשביל לכפות, אך להנאת עצמו - אינו חילול ה'.
ה. שאל ר' אמי - האם גוי צריך ליהרג ולא לעבור (כשזה חילול ה' בפרהסיא)?
רבא - לא (אחרת יהיו 8 מצוות),
אביי - כן (זה לא מצווה עצמאית, אלא שייך ל-7 המצוות שלו).
ראיה שיעבור ולא יהרג - מנעמן שמלווה את המלך לע"ז, דחייה - שם לא היו 10 ישראלים (ר"ן - גם לא היו 10 בני נח שמאמינים בה').
ו. מעשה באדם שנתאווה לאישה, וכדי להירפא היה צריך לפחות להתייחד עמה, ואמרו שימות ולא יתייחד. דעה אחת - היתה אשת איש (ואז מובן, גם אביזרייהו נאסר, וראה בהערות). דעה שנייה - היתה פנויה - ובכל זאת אסרו: 1. רב פפא - פגם משפחה. 2. רב אחא בר"א - שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות (שיעשו זאת בכוונה).