• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין עג - גמרא הדף היומי

{enclose sanhedrin_73.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף היומי, סנהדרין עג

(עב: שליש תחתון - עג: 9 שורות מלמטה)
דיני רודף
א. רב הונא - ניתן להרוג גם רודף קטן, מכאן שרודף לא צריך התראה (כלומר שלא מדובר בעונש, אלא בהצלת הנרדף).
ראיות לכאן ולכאן:
1. קושיא - אישה המקשה לילד, לפני שיצא - הורגים את העובר, אחרי שיצא ראשו (רובו) - לא נוגעים בו. לכאורה כי רודף צריך התראה. דחייה - שם כלל אינו דין רודף (זה משמיים), אלא - לפני שנולד אינו נפש, אחרי שנולד - נפש.
2. סיוע - ברייתא שבה המתרה צריך להתרות, אך הרודף לא צריך לקבל את ההתראה. מכאן שבעצם לא צריך כלל התראה. דחייה - ר' יוסי בר"י סובר שתמיד לא צריך קבלת התראה (כי מטרת ההתראה לוודא שאינו שוגג, ולכן גם חבר לא צריך התראה כלל).
3. קושיא - ברייתא דומה לקודמת, אך כאן הרודף כן צריך לקבל התראה. דחייה - 1. שם לא מדובר בהתראה כדי להורגו, אלא כדי לדונו למיתה בבית דין. 2. אכן ברייתא זו לא כרב הונא, ורב הונא כברייתא שראינו אתמול, שבא במחתרת לא צריך התראה, ואכן זה מחלוקת תנאים.

ב. הרחבת הגדרת רודף
שיטת רבנן
- מדובר בכל אדם שרודף אחרי אדם אחר כדי לעשות בו עבירה שיש עליה מיתת בי"ד או כרת, ושפוגעת באדם האחר.
כלומר: רודף אחר חבירו להורגו, ונערה המאורסה, וכל העריות שהם במיתה (כרת/בי"ד), אבל איסורי לאו (כמו אלמנה לכה"ג - לא (הפגיעה לא חמורה), וכן אם הפגיעה בנרדף לא גדולה - כמו שכבר נבעלה בעבירה(גם אם באונס)).
ר"י (בברייתא ) - מצמצם: אם הנערה אומרת להניח לו - לא הורגים אותו. [ומסביר רבא (אמצע ע"ב) - הריגת הרודף זה כי הנערה תילחם עד מוות, אז זה כמו רודף להרוג, אך כאן שלא תילחם - לא הורגים אותו].
רשב"י - מרחיב: גם עובד ע"ז. ר"א בן הרשב"י - מרחיב יותר: גם עובד ע"ז וגם מחלל שבת.

המקור לדין הריגת רודף:
ברודף להרוג
1. (בסוף עב:, בדרך אגב - "שופך דם האדם, באדם דמו יישפך").
2. ברייתא - "לא תעמוד על דם רעך". קושיא - זה מלמד על חובת הצלה מטביעה וכד' (ולא מספיק ללמוד מ "והשבותו לו", כי לזה לא צריך להוציא ממון).
3. מהצלת נערה המאורסה (קל וחומר / היקש - שמשווה נערה מאורסה לרצח, אז לומדים גם בכיוון ההפוך - רצח מנערה מאורסה).
בנערה מאורסה
4. "ואין מושיע לה" - משמע שאם יש מושיע - צריך להצילה.
שאר סוגי הרודפים
5. שער עריות שהם במיתה - דרשה מהפסוק בנערה מאורסה (ויש צריכותא ללמד שגם איסורי מיתת בי"ד, ושלא לאוים. ומה ממעטים מ"נער" ו"נערה" - למעט רודף בהמה לרבעה, ולמעט ע"ז/שבת/כלום).
ע"ז ושבת
6. רשב"י - ע"ז מקל וחומר, שאם הורגים מי שרוצה לפגוע בבשר ודם, קל וחומר למי שרוצה לפגוע בקב"ה.
7. ר"א בר"ש - לומד שבת מע"ז בגז"ש (חילול).