• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין סא - הדף היומי, גמרא

{enclose sanhedrin_61.mp3}

 

סיכום הדף יומי, סנהדרין סא, גמרא תלמוד בבלי

(ס: 4 שורות מלמטה - סא: שליש תחתון)
א. עבודה זרה שלא כדרכה
1. בברייתא - לומדים מזביחה - שחייב דווקא בעבודה שיש במקדש, ולא לומדים מהשתחוואה (שחייב בכל עבודה שמכבדת את העבודה זרה).
ולמה לא לומדים מהשתחוואה - כי אז אין מה ללמוד מזביחה.
מקשים על זה רבא בר"ח ורב פפא - יש מה ללמוד! נלמד שמחשב מעבודה לעבודה בע"ז חייב מיתה!
דחייה - רב אחא בר"א - לזה לא צריך פסוק (ואפילו לר"ל שהבהמה לא נאסרת בהנאה, השוחט חייב מיתה).

2. לפי ההוה אמינא שכן נלמד מהשתחוואה: 1. מה ממעט הפסוק ("איכה יעבדו") שמלמד שדווקא כדרכה? בא למעט עובד בביזיון לע"ז שדרכה בביזיון (פעור, מרקוליס) - אך שלא כדרכה (למשל - פער למרקוליס). 2. למה צריך פסוק ללמד שזובח למרקוליס חייב? כדי ללמד למקרה שזובח בשביל לעצבן את המרקוליס ולא כדי לכבדו.

ב. האם חייב כשרק אומר שילך לעבוד עבודה זרה?
במשנה בדף סז - כן, במשנתנו - לא כתוב (לכאורה - לא).
תירוצים:
1. אכן חייב, ומשנתנו כשאמר בפירוש שלא מקבלו לאלוה עד שיעבדו.
7. לפי שתי המשניות חייב, והן חטיבה אחת במבנה של "לא זו אף זו".
2. זה מחלוקת תנאים (משננו כר"י והמשנה בסז. כר"מ). נדחה - גם ר"י מסכים למשנה בסז.
3-6: תלוי ברצינות של האמירה שילך לעבוד ע"ז, במשנתנו אינו רציני כי:
3. רבים. 4. הסית את עצמו. 5. המסית לא תיאר את הע"ז. 6. יהודי רגיל (בניגוד למומר)..