• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין ס - גמרא הדף היומי

{enclose sanhedrin_60.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף היומי, סנהדרין ס

(ס. רבע עליון - ס: 6 שורות מלמטה)

חלק א - המשך המקלל (המשך מדף נו.)
א. על איזה שם חייבים (בדף נו. - ר"מ - גם כינויים, רבנן - רק "שם המיוחד" - ארבעה אותיות). רב אחא בר יעקב - ארבעה אותיות. שתי גרסאות: 1. 4 ולא 2 (לא כינויים). 2. גם ב-4 ולא רק ב-42.
ב. המשך מהלך העדות בבית דין - לפני שהעד הגדול אומר את השם והקללה ששמע - כולם יוצאים, וכשאומר - הדיינים עומדים (לומדים מעגלון מלך מואב). וכששומעים הדיינים - הם קורעים (כמו חזקיהו ששמע את חירופי רבשקה מפי שבנא), וזה קרע שלא מתאחה (גזירה שווה מהקריעה של אלישע), והעדים לא צריכים לקרוע שוב (כמו שבנא).
ג. קללה מגוי/ כינוי - שמואל - לא קוראים, ר' חייא - כן קורעים (אך בזמן הזה לא, כי הגויים מרבים לקלל).
ד. מן הדין - עד יכול לומר "אף אני כמוהו" (ולכן כאן בקללה זה מספיק).
ה. המשנה כר"ע - שצריך לבדוק את כל שלושת העדים.

חלק ב - חיוב סקילה על עבודה זרה
מתי חייב - או כדרכה, או שלא כדרכה - בעבודה שבמקדש והשתחוואה. אחרת (למשל גיפוף ונישוק) - פטור.
המקור -
כדרכה
(רש"י) - "וילך ויעבוד אלהים אחרים" (דברים יז).
שלא כדרכה - זביחה - "זובח לאלהים יחרם", שאר עבודות שבמקדש - "בלתי לה' לבדו" (שמות כב).
השתחוואה - האיסור - "כי לא תשתחווה לאל אחר" (שמות לד), העונש - "וילך ויעבד... וישתחו להם... וסקלתם באבנים" (דברים שם). ולא לומדים מהשתחוואה לשאר דברים שהם לכבוד הע"ז ואינם כדרכה ואינם במקדש, כי אם כך - למה התורה כתבה את זביחה בפני עצמה, אלא - לומדים בזביחה שדווקא עבודות שבמקדש, והשתחוואה היא יוצאת דופן (שחייבים עליה גם בלי שהיא מיוחדת למקדש).