• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין נז - תלמוד בבלי דף יומי

{enclose sanhedrin_57.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף היומי, תלמוד בבלי סנהדרין לז

(נו: שליש תחתון -  מתחת לחצי)
המשך הדיון לגבי שבע מצוות בני נח
א. "דינים" - בדף לו. ראינו ברייתא עם שבע המצוות, ביניהן "דינים".
וקשה מברייתא - שם "דינים" נוסף לישראל על שבע מצוות בני נח.
תירוצים: 1. נוספו 23 דיינים עדות והתראה. 2. נוספו דיני קנסות. (דחיה - לא נכנס ללשון הברייתא). 3. נוספו ציווי שיהיה בי"ד בכל מקום (דחייה - גם לגויים). 4. אכן יש מחלוקת האם דינים בפנים.
ב. תנא דבי מנשה - במקום דינים וברכת ה', מכניס סירוס וכלאיים. המקור - הפשט של פסוקים שונים בבראשית.
ג. מצוות אדם הראשון - "ויצו ה' אלוקים" - ר"י - ע"ז, ר"י ב"ב - + ברכת ה', וי"א - + דינים.
ד. על אלו מצוות בן נח נהרג - מחלוקת מה רב אמר:
1. רב יוסף - רק בגילוי עריות שפיכות  דמים וברכת ה'.
2. רב ששת - גם ע"ז (בכולם יש ריבוי "איש איש"). [ומה שכתוב בברייתא שבן נח "מוזהר" על ע"ז, הכוונה שגם מת].
3. רב הונא ורב יהודה - כל שבע המצוות (כולם נלמדו משפיכות דם - "שופך דם.. דמו ישפך"). [אפילו בגזל. ומה שכתוב בברייתא שלגוי אסור לגזול מישראל, הכוונה שגם חייב, ורק נכתב "אסור" כדי להנגיד עם ישראל שמותר בגזילת גוי].
ה. בברייתא הנ"ל הוזכר שגוי גם אסור בדברים שדומים לגזל רכוש ואישה ("כיוצא בהן"), מה הכוונה:
דומה לגזל: 1. רב אחא ב"י - פועל בכרם (נדחה - בגמר מלאכה - מותר, לפני - גזל גמור). 2. רב פפא - פחות משווה פרוטה (נדחה - לגוי מגוי זה גזל גמור). 3. כובש שכר שכיר.
דומה לגזל אישה: לוקח שפחה שמיוחדת לעבד.
דומה לשפיכות דמים (אביי:) נרדף שיכול להציל עצמו בפגיעה באחד מאבריו של הרודף ובכל זאת הרגו - לרבנן מותר, לר' יונתן ב"ש חייב, אך סוף סוף זה רק דומה לשפיכות דמים.

ו. סדרי הדין אצל בני נח
1. מדרש של רב - דיין אחד, עד אחד, ובלי התראה. אך אישה פסולה. ("ואך את דמכם אדרוש...").
(2. הריגת עובר - רי"ש - אצל גויים חייבים ("דם האדם באדם"), (והחולקים שגם גוי פטור, דורשים הפסוק אחרת - שהורגים גויים בחנק, בניגוד לרבנן שסוברים שהורגים בסיף).
3. פסול אישה - "מיד איש" ולא אישה.
קושיות: 1. אצל אברהם מוזכר "ביתו" (=נשים) לגבי דינים. תשובה - הנשים בצדקה, לא משפט.
2. למה רוצחת חייבת? תשובה - "שופך דם האדם".
3. "על כן יעזוב איש"? תשובה - "והיו לבשר אחד".