• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין נו - תלמוד בבלי דף יומי

{enclose sanhedrin_56.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

 

סיכום הדף יומי, גמרא סנהדרין נו

(משנה סוף נה: - נו: שליש תחתון)
חלק א - המקלל חייב סקילה
א. מניין שזה דווקא כשקילל ב"יכה יוסי את יוסי"?
שמואל - מהכפלות "ונוקב... בנקבו".
ואולי נוקב זה איסור אחר? (1. לעשות חור בשם ה' על קלף. 2. לומר את שם ה' לבטלה). דחייה: 1. לא שייך בזה "יוסי את יוסי". 2. כל ההקשר בפרשייה זה קללה ולא חטא אחר. 3. באיסור של אמירת שם ה' נלמד מעשה, ולא מענישים על זה.
ב. באיזה שם מקלל - ר"מ - גם כינויים (איש איש כי יקלל אלוקיו), רבנן - רק יקו-ק (ובכינויים יש אזהרה (ורש"י - כרת)).
ג. בני נוח - גם לגויים יש איסור קללה
המקור לאיסור קללה - מספר בראשית.
האם גויים אסורים בכינויים: לר"מ - רי"צ נפחא - כן (מרבה מ"איש איש"). לרבנן - רי"צ נפחא - לא, ר' מיישא - כן (לומד מ"כגר כאזרח").
מה רבנן מרבים מ"איש איש" - כלום (דיברה תורה כלשון בני אדם).
מה רי"צ נפחא לומד מ"כגר כאזרח" (הבדל בין יהודים לגויים) -
לר"מ - (שמשווה בין גוי ליהודי לעניין כינויים, היה הוה אמינא שיהרגו גויים בסקילה, קמ"ל - ) שלא הורגים גויים בסקילה אלא בסיף.
לרבנן (שאין הוא אמינא כזו) - שגוי חייב גם בלי "יכה יוסי את יוסי".

חלק ב - שבע מצוות בני נח
א. המצוות: ע"ז גילוי עריות ושפיכות דמים, אבר מן החי, ברכת ה', גזל, דינים.
ומוסיפים התנאים - דם מן החי, סירוס, כשפים, אוב ידעוני וכו', הרבעת כלאיים והרכבת אילנות.
ב. המקור לשבע המצוות
"ויצו ה'... על האדם לאמר מכל עץ הגן...".
רי"ח - ויצו - דינים, אלקים - ע"ז.
ר' יצחק - אלוקים - דינים (אלוהים), ויצו - ע"ז (או ממעשה העגל - ואז אסור גם רק בהכנת הפסל, או מ"עשוק אפרים" - ואז רק אם עבד בפועל).
ב. הבדלים בין גוי ליהודי בעבודה זרה
גוי יכול להיות אסור בהכנת הפסל בלי שעבדו, אפילו שיהודי לא נהרג על זה,
אבל גיפוף ונישוק שלא כדרכה - כיוון שיהודי פטור ממיתה, גוי מותר.