• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין נ - תלמוד בבלי דף יומי

{enclose sanhedrin_50.mp3}

סיכום הדף, גמרא תלמוד בבלי סנהדרין נ

(מט: תחילת פרק ארבע מיתות - נ: באמצע)
א. רב הונא - סדר רשימות במשניות אינו בדווקא, מלבד 7 הבדיקות של דם.
למה לא הזכיר את:
1. משנתנו (סדר חומרת מיתות בי"ד)? כי יש בזה מחלוקת.
2. סדר עבודת יום כיפור? כי אינו עם הגיון של חומרא אלא נובע מחומרת יום כיפור.
3. סדר עבודת התמיד? כי אינו מעכב.
באלו משניות אכן הסדר אינו בדווקא:
1. סדר טקס החליצה (רוקקת/חולצת/האמירות השונות).
2. סדר בגדי הכהונה (שהמכנסיים קודמים לכתונת למרות שכתוב הפוך).

ב. סדר חומרת מיתות בית דין
רבנן - סקילה ושריפה; הרג וחנק.
ר"ש - שריפה וסקילה; חנק והרג.
החומרא שיש בכל אחד - סקילה (מגדף וע"ז) והרג (עובדי עיר הנידחת) - פושט ידו בקב"ה. שריפה (בת כהן שמזנה) וחנק (מכה אביו ואמו) - פוגע באביו (שכבודם הוקש למקום).

מקור:

1. היחסים הנתונים במחלוקת
הרג מול חנק:
ר"ש - עובדי עיר הנידחת בהרג ומדיחיה בחנק.
רבנן - סברא - מי שפוגע בקב"ה חמור ממי שפוגע בהוריו.
סקילה מול שריפה:
ר"ש - שנערה מאורסה בסקילה, ואם היא בת כהן אז בשריפה.
רבנן - סברא - מי שפוגע בקב"ה חמור ממי שפוגע בהוריו (רש"י).

2. היחסים ללא מחלוקת
סקילה חמורה מחנק - שהרי נערה מאורסה בסקילה ואישה נשואה בחנק.
סקילה חמורה מסיף - לרבנן - מדיחי עיר הנידחת בסקילה. ר"ש - קל וחומר - חנק חמור מהרג וסקילה חמורה מחנק, אז סקילה חמורה מהרג.
שריפה חמורה מחנק - שהרי בת כהן בשריפה ואישה נשואה רגילה בחנק.
שריפה חמורה מסיף - לר"ש - קל וחומר - חנק חמור מסיף, ושריפה חמורה מחנק, אז שריפה חמורה מסיף. לרבנן - גז"ש בין שריפה לסקילה ("אביה") - כמו שסקילה חמורה מסיף, כך גם שריפה.