• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין מה - תלמוד בבלי דף יומי

{enclose sanhedrin_45.mp3}

סיכום דף היומי, גמרא תלמוד בבלי סנהדרין מה
(משנה מד: - משנה מה:)
א. האיש נסקל ערום. האם האישה נסקלת ערומה? ר"י - כן, רבנן - לא.
שלב א - הסיבה להפשטה היא כדי לבזות, ובכך לייסר את הרואים. לרבנן לא מפשיטים כי חוששים להרהור, ולר"י כן כי לא חוששים (ובאישה סוטה חושש כי היא תחיה). אך דוחים - הרי לרבנן באישה סוטה לא חוששים.
שלב ב - לפי כולם כאן לא חוששים להרהור. לרבנן לא פורם כי זה מבזה אותה (ברור לה מיתה יפה), ובסוטה פורמים בגדיה כדי לייסר את הנשים (וכאן לא צריך כי ההריגה מספיק מייסרת).
ור"י - לא חולק שצריך לברור מיתה יפה, אלא מפשיטים כדי לזרז את המיתה (שזה עדיף לה על כבודה).

ב. תהליך הסקילה
1. דוחפים ממקום גבוה 2 קומות אדם, שזה כמעט ודאי הורג (שלא כמו 10 טפחים), אך לא יותר גבוה כדי שהגוף לא יתפרק ויתנוול.
2. המקור שגם דוחפים וגם סוקלים - "ירה יירה או סקול ייסקל".
3. עד אחד דוחף, אם לא מת, שניהם מרימים את האבן (שהיתה מאוד גדולה) והעד השני זורקה. אח"כ קוברים את האבן בסמוך לד' אמות מהמת.

ג. האם התורה מקפידה על הפרטים? (האם "בעינן קרא כדכתיב")
1. שמואל לגבי נסקל - כן, ואם נקטעו לעדים הידיים אחרי העדות - לא הורגים את הנאשם.
2. אין הקפדה על פרטים - ברוצח (שלאו דווקא בסיף) ובגואל הדם (לאו דווקא גואל הדם). א"א ללמוד משם כי זה "שני כתובין הבאין כאחד".
3. יש הקפדה על פרטים - בבן סורר ומורה (צריך שלהוריו יהיו ידיים וכו', א"א ללמוד משם כי שם זה לימוד מיוחד), ובעיר הנידחת ( צריך שיהיה רחוב).
4. מחלוקת תנאים - לגבי טהרת מצורע שאין לו אוזן/יד/רגל ימניים: ת"ק - יש הקפדה וא"א לטהרו, ר"א ור"ש - אין הקפדה, ומוצאים דרכים חלופיות (במקום האיבר/בצד שמאל).