• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין לד - תלמוד בבלי דף יומי

{enclose sanhedrin_34.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף, תלמוד בבלי סנהדרין לד

(לג: 6 שורות מלמטה - לד: 3 שורות מלמטה)
המשך הדיון בהבדלים בין דיני ממונות לדיני נפשות
א. התערבות התלמידים בדיון (ההבדל החמישי) - בדיני ממונות - התלמידים מתערבים בין לזכות ובין לחובה, ובנפשות - רק לזכות. לגבי עדים - לרבנן כלל לא מתערבים (כי נראים כנוגעים בדבר), לרי"ס בר"י - כמו התלמידים.
ב. בדיני נפשות - דיין שלימד זכות לא חוזר ומלמד חובה (בממונות כן). רב - דווקא במהלך המו"מ, אך בגמר הדין - יכול לחייב.
4 קושיות על רב:
1.במשנה (מ.) משמע שמי שזיכה אתמול חייב לזכות היום. תירוץ - מדובר במו"מ ביום השני, ולא בגמר הדין.
2. במשנה הנ"ל - אם גם ב-71 דיינים א"א להכריע, משכנעים את אחד מהמחייבים לזכות, ולא כתוב שמשכנעים גם אחד מהמזכים לחייב. תירוץ - גם הפוך אפשר, אך המשנה העדיפה לדבר על מצב של זיכוי.
3. תלמיד שצירפוהו לבי"ד כי אמר טענה לזכות, ומת, מחשיבים את קולו לטובת המזכים. מכאן שלא יכל לחזור בו. תירוץ - אם היה חי - יכל לחזור בו.
4. סופרי הבי"ד כותבים גם את טענות המזכים כדי שלא יחזרו בהם. תירוץ - כותבים כדי שלא יאמרו שני דיינים אותה הלכה משני פסוקים.
ג. שלא אומרים הלכה אחת משני פסוקים
מקור - אחת דיבר אלוקים, וכפטיש יפוצץ סלע.
דוגמאות:
1. שני מקורות (מוקדה/מזבח) לכך שמה שעלה למזבח מוקרב. דחייה - שם גם יש נפק"מ הלכתית (האם כולל גם דם ויין).
2. שני מקורות (כבשים.עולה) לכך שמה שעלה למזבח מוקרב. דחייה - שם גם יש נפק"מ הלכתית (האם כולל גם עולת עוף).
3. שני מקורות לדין זריקת הדם מחוץ לעזרה (משחוטי חוץ או מהקרבת איברים בחוץ). דחייה - שם גם יש נפק"מ הלכתית כששחט וזרק בשוגג בהעלם אחד (האם חייב 1 או 2). דחיית הדחייה - לאביי אין נפק"מ ולכו"ע חייב חטאת אחת.
ד. דיני ממונות מתחילים ביום וגומרים בלילה (ובנפשות הכל ביום).ר"מ - גם בממונות הכל ביום. מקור - ר"מ - היקש לנגעים, רבנן - "בכל עת" מול "ביום הנחילו".
ר"מ לומד מההיקש שגם דיין עיוור (בעין אחת) פסול, ומשנתנו חולקת גם על זה, ורי"ח פסק לשכן העיוור שלו כמשנתנו.