• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין כז - תלמוד בבלי דף יומי

{enclose sanhedrin_27.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף, תלמוד בבלי סנהדרין כז

(כו: באמצע - כז: במשנה)
הדף הזה הוא המשך הסוגיא בדף כה.
א. סגירת קצוות לגבי רשימת פסולי העדות מדרבנן - 1. הלכה כר"י שאם יש למשחק בקוביה עבודה נוספת לא פסול (כי הפסול משום יישובו של עולם). 2. כל הפסולים צריכים הכרזה (לגבי רועה זה מחלוקת), אך פסולים מדאורייתא (כמו גזלן) פסולים גם ללא הכרזה.
ב. אם לא ידע שהוא חוטא, או שמורה היתר לעצמו - לא נפסל. מקרים - 1. אריס שלוקח פירות מוכנים בזמן הקציר או אסיף (כי מתיר לעצמו כמו בפועל (רש"י), או כי בעה"ב לא מקפיד (רמב"ם)). 2. קברנים שקברו ביו"ט - כי חשבו שקבורה דוחה יו"ט.

ג. הסוגיא המרכזית - באיזה חטא הוא נפסל לעדות
[נגדיר רמות - רמה 1 - אכל נבלות (רע לשמיים), רמה 2 - חשוד על ממון (רע לשמיים ולבריות), רמה 3 - חשוד להעיד שקר בנפשות (רמה 3)].
המחלוקת -
אביי ורב ששת - כל "רשע" (עבר על לאו עם מלקות) חשוד גם לעדות ממונית. רבא ור"נ - רק אם בעבירה היה "חמס" (סוג של גזל). [הגדרת המחלוקת בדרך אחרת - האם חשוד ברמה 1 חשוד לרמה 2].
המקרים -
1. חשוד על עריות - ר"נ - כשר לעדות ממון, רב ששת - פסול. [אך כמובן גם לר"נ פסול לעדות בענייני עריות]
2. חשוד כי אוכל נבלות להכעיס - רבא - כשר לעדות ממון, אביי - פסול.
תלייה במחלוקת תנאים -
האם חשוד ברמה 2 (ממון) חשוד גם ברמה 3 (נפשות) - רי"ס - לא, ר"מ - כן.
הגמרא מציעה שכך גם בחשוד ב-1 האם חשוד גם ב-2 - שלרי"ס - לא (כרבא) ולר"מ כן (כאביי).
דחייה - רי"ס אכן כרבא, אך ר"מ - אולי דווקא חשוד ב-2 חשוד ב-3, אך חשוד ב-1 לא חשוד ב-2.
פסיקת ההלכה -
כאביי, אך זה מותנה בכך שנמצא סתם משנה כר"מ (כי אביי רק כר"מ ולא כרי"ס).
חיפוש סתם משנה -
1. משנה בנידה - דיין שכשר לנפשות כשר לממונות. זה רק כר"מ, כי לרי"ס ייתכן דיין שכשר לנפשות ולא לממונות (אם הוא חשוד על ממון). דחייה - הנושא שם אינו חשד אלא פסול יוחסין (גר או ממזר).
2. משנה בר"ה - החשודים מדרבנן על ממון פסולים כאישה גם בממונות וגם בנפשות.