• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין כה - תלמוד בבלי דף יומי

{enclose sanhedrin_25.mp3}

סיכום הדף, תלמוד בבלי סנהדרין דף כה

(כד: במשנה - כו. שורה 4)

א. הקדמה - דיינים ועדים פסולים: 1. קרוב. 2. רועי בקר (פסול בדיינים כי אינו בקי). 3. "רשע...עד חמס". בדף כז. - אביי - כל "רשע" פסול (לאו עם מלקות), רבא - רק אם זה גם חמס, כלומר גזל (לפי רש"י).

ב. משנתנו - רשימה של פסולי עדות ודיינות מדרבנן, כי זה לא לאו וזה רק קרוב לגזל (כשזה לא לאו, גם לאביי צריך שיהיה קשור ל"חמס" - כלומר שחטא בגלל תאוות ממון).
המקרים במשנה:
1.  משחק בקוביא - רמי ב"ח - אסמכתא, רב ששת - לא עוסק ביישובו של עולם. נפקא מינה  אם יש לו עוד עבודה (לרמי ב"ח - עדיין פסול, לרב ששת כשר (וכן ר"י במשנה, אך לרמי ב"ח חכמים חולקים על ר"י)).
המחלוקת באסמכתא - לרמי ב"ח - אם יש ספק אם יתחייב זה אסמכתא, לרב ששת - רק אם חשב שלא יצטרך לשלם.
2. מלווה בריבית, ורבא ואח"כ בברייתא - גם הלווה פסול [ואגב - לווה יכול להעיד שנתן ריבית למלווה, כי נאמן על המלווה ולא על עצמו (-פלגינן דיבורא)).
(3. לא במשנה - מוכרי טריפות -  ר"נ פסלו, ורבא לא סמך על חזרתו בתשובה).
4. מפריחי יונים - בבל - מהמרים על תחרויות יונים (ויש צריכותא עם משחק בקוביה), רבי חמא ב"א - "ארא" (כלומר שולח יונה שמקבצת סביבה יונות אחרות וזה גזל מפני דרכי שלום, וניתן לעשות זאת גם עם שור הבר).
5. עוד במשנה - סוחרים בפירות שביעית במקום לאכול רק מה שצריכים לעצמם.
ג. פסולים נוספים שרבנן גזרו עליהם מאוחר יותר:
1. גוזל חרש שוטה וקטן - בהתחלה לא גזרו כי: לרבי חמא ב"א כי זה לא שכיח, ולשיטת בבל - כי זה רק גזל מפני דרכי שלום. בסוף גזרו (וגם לבבל פוסלים מי שעובר על "גזל מפני דרכי שלום").
2. חמסן - בסוף גזרו אטו מקרים בהם יהיה גזל ממש.
3. מוכס וגובה מס - אך רק במקרים שידוע שלוקחים לעצמם.
4. רועי צאן - אפילו אם לא יודעים שרועים בשדות אחרים (ברועים בשדות - גם בהמה גסה, במגדלים בבית - רק דקה (ובחו"ל גם זה כשרים)).

הרחבה

בנוסף לשמיעת השיעור עצמו, יש כאן שלוש דקות נוספות שהן הרחבה להקדמה לשיעור, בה הבאנו גם את שיטות החולקים על רש"י. יש לציין שבהכנת כל ההקדמה של השיעור נעזרתי רבות בהערות שוליים שבגמרת שוטנשטיין.