• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין ו - גמרא דף יומי

{enclose sanhedrin_06.mp3}

סיכום הגמרא, דף יומי סנהדרין ו

(ה: 12 שורות מהסוף - ז. שורה 4 בשורות הרחבות).
א. מספר הדיינים בהודאות והלוואות בדיעבד:
שמואל - אפשר פחות משלושה (וכרב אחא בר"א בדף ג. שמהתורה מספיק אחד).
ר' אבהו - דווקא שלושה (וכשיטתו בג. שמהתורה צריך שלושה).
ראיות לכאן ולכאן ודחייתם, שמהם יוצא ששמואל מודה אם התחילו בשלושה ואחד לא יודע - שמוסיפים, ושמודה שרשב"ג כר' אבהו אך הוא כרבנן. ור' אבהו מודה כשהצדדים קיבלו דיין אחד עליהם בהסכמה - שדינו דין (אך עדיין משלם על טעות, אא"כ קיבלו גם את זה במפורש).
הגמרא משווה למחלוקת לגבי פשרה (ר"מ - 3, רבנן - 1). שמואל כרבנן, אך לר' אבהו ייתכן שנחלקו בפשרה, אך ב"דין" - לפי כולם 3 מעקב.
ב. בפשרה - ר"מ - 3, רשב"ג - 2, רבנן - 1, והגמרא מסבירה שרשב"ג כרבנן, אלא שדורש שניים כדי שיוכלו להעיד.
ג. האם טוב שהבי"ד יעשה פשרה (מסודר מהחומר לקל) -
ר"א ברי"ס הגלילי - אסור!
ת"ק ור"ש בן מנסיא - מותר (ת"ק - עד גמר דין, ר"ש ב"מ - עד שישמע הטענות ויבין לאן הדין נוטה).
ר' יהושוע בן קרחה - מצווה!

תרשים הדף היומי, לחץ להגדלה