• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין ב - גמרא דף יומי

סיכום הגמרא, דך יומי סנהדרין דף ב

(ב. במשנה - ב: 8 שורות מלמטה)
א. פירוט הסוגים השונים של בתי הדין:
1. בית דין של שלושה -
דיני ממונות בשלושה (לר' אבהו - זה כותרת, לרבא - הכוונה לדיון בהלוואות והודאות, ולשניהם לא צריך דיינים מומחים),
שאר הדינים בדיינים מומחים -
שיפוט בין אדם לחברו
- דיני גזילות, נזיקים, קנסות (אונס, מפתה, מוציא שם רע: ר"מ - 3 חכמים - 23)
שיפוט בין אדם למקום
- מלקות [ת"ק - 3, רי"ש - 23].
החלטות בעניני ציבור
(כמייצגי הסנהדרין) - עיבור החודש, עיבור השנה [ר"מ - 3, רשב"ג - 3-5-7], ייצוג הסנהדרין - סמיכה על קרבן העלם דבר של ציבור (לרמב"ם - הסמכת דיינים חדשים), מדידת העיר הקרובה בעגלה ערופה.
ענייני משפחה - חליצה ומיאון.
שמאות - פדיון מע"ש, נטע רבעי, הקדש, ערכין (ר"י - כולל כהן). (פדיון קרקע ואדם - בפני 10 כולל כהן).
2. בית דין של 23 -
דיני נפשות (עברות שיש בהם מיתת בית דין), וכן דין של חיוב בע"ח במיתה (רובע ונרבע ובע"ח שהרגו. ר"א - בנמר וכד' - כל הקודם להורגם זכה).
3. בית דין של 71 -
שיפוט בעניינים ציבוריים/דמויות ציבוריות (שבט, נביא שקר, כה"ג, עיר הנידחת).
החלטות ציבוריות - יציאה למחלחמת רשות, גבולות ירושלים והמקדש, מינוי סנהדרין של 23 בערים.
[וגם פוסקים סופיים בענייני הלכה].

ב. המקור
1. סנהדרין גדולה - "אספה לי 70 איש" - ת"ק - גם משה (=71), ר"י - בלי משה (70).
2. סנהדרין קטנה - "ושפטו העדה" (10) + "והצילו העדה" (10), ולומדים מ"לא תהיה אחרי רבים לרעות (ברוב רגיל, אלא- ) אחרי רבים לנטת" (ברוב של 2), אז צריך 12 כנגד 10, וכדי שלא יהיה שקול (זוגי) - 23.

ג. באיזה גודל עיר יש בית דין של 23 - ת"ק - 120, ר' נחמיה - 230 ("שרי עשרות").

ד. בגמרא - הודאות והלוואות
הקדמנו - בהלוואות והודאות מספיק בית דין של הדיוטות (ולא סמוכים-מומחים).
האם זה כתוב במשנה - לר' אבהו - לא (וצריך כותרת ופירוט כדי להדגיש שזה לא במשנה), לרבא (ג.) - כן.

תרשים הדף היומי לחץ להגדלה והדפסה