• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קעה - גמרא דף יומי

סיכום הגמרא, דף יומי בבא בתרא קעה

(קעד: 5 שורות מלמטה - קעו. שורה 4)
א. מחלוקת האם שיעבוד נכסים הוא מהתורה (רשב"ם - גם לגבי נכסים שאצל הלווה, תוס' - המחלוקת רק לגבי נכסים משועבדים אצל אחרים כמו לקוחות, יורשים והקדש).
שיטה 1 - שיעבודא דאורייתא - (עולא) לכן מהתורה גובה מלקוחות (רי"ח ור"ל - גם מיורשים) גם בהלוואה בשטר וגם בהלוואה בע"פ. מדרבנן, אם זה הלוואה בעל פה - לעולא - לא גובה (כי אין "קול" ולא יכלו לדעת), רי"ח ור"ל - גובה (אולם ראשונים מבארים שגם לדעתם לא גובה).
שיטה 2 - שיעבודא לאו דאורייתא - (רבה) לכן מהתורה בכל מקרה לא גובה מלקוחות (רב ושמואל - גם יורשים). מדרבנן - בשטר תקנו שיגבה (כדי שלא תנעול דלת בפני לווין), בעל פה - מלקוחות לא גובה (לא תקנו, כי לא יכלו לדעת), מיורשים - רב פפא - גובה (אין הסברא של "קול"), רב ושמואל - לא גובה.

ב. 1. שכיב מרע שטוען שחייב לאחר ("מנה לפלוני בידי"), וזה יבוא על חשבון ההקדש (כי הקדיש לפני כן) או היורשים - לא חושבים שמשקר, אך אולי יש סברא שלא היה רציני (ורק רצה שלא יחשבו שהוא או הם עשירים מדי). רב הונא (בהקדש) - נאמן, רב ושמואל (ביורשים) לא נאמן. ר"נ - למה יש הבדל? תשובה - אין הבדל, ובשניהם לא נאמן, אא"כ אמר "תנו". אלא שרב הונא דיבר במקרה בו למלווה יש שטר (למסקנה - מקוים), ורב ושמואל - שיש לו שטר אך לא מקוים, ורק אמירה של "תנו" מצד הלווה יכולה לקיים את השטר.
2. טען שחייב כנ"ל, והיורשים טוענים: 1. שכבר שילמו - בהו"א נאמנים דווקא ב"מנה לפוני" ולא ב"תנו", אך מסברא זה הפוך, לכן: 2. שהאבא חזר בו - ב"מנה לפלוני" - נאמנים, ב"תנו" לא נאמנים.
3. לווה שהודה בפני התובע ועדים, באדם רגיל - יכול לומר "משטה הייתי", אא"כ אמר "אתם עדי", אך בשכיב מרע - הוא נאמן בכל מקרה.