• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קעד - גמרא דף יומי

{enclose batra_174.mp3}

סיכום הדף היומי, גמרא בבא בתרא קעד

(קעד. שורה 5 - קעד: 5 שורות מלמטה)
א. לשונות בהם נהיה ערב רגיל/קבלן (הלווהו - רגיל, תן לו - קבלו). אם השתמש בלשון סותרת (הלווהו ואני קבלן, תן לו ואני ערב) - ר' יצחק - לפי סוף המשפט, רב חסדא - קבלן, רבא - ערב רגיל.
ב. מר בר אמימר - בערב קבלן יכול המלווה לגבות ממנו ראשון, אך הגמרא דוחה, ואומרת שרק אם הכסף עבר פיזית דרך הערב - אז יכול.
ג. כמו שקודן גובה מהלווה ורק אז מהערב, כך קודם גובה מהכסף של הלווה ורק אז מנכסיו.
ד. ערב ששילם לפני הלווה - הלווה ישלם לו. אך ביתומים קטנים של הלווה - כיוון שהם לא צריכים לשלם ללווה, הם גם לא צריכים לשלם לערב [למה - רב פפא - כי זה רק מצווה ולא שיעבוד נכסים (ואינם חייבים במצוות), רב הונא בריה שר"י - כי אולי אביהם נתן כבר משכון למלווה [אמנם אם ברור שלא נתן - ישלמו].
גם לרב פפא - אם כתב "התקבלתי" (תוס' - שהלווה כתב שקיבל ההלוואה מהערב, ובכך שיעבד נכסיו לחוב לערב) - אז כן ישלמו.
לרב הונא בריה דר"י - אם המלווה גוי, אז: רב מרדכי - לא חוששים שהאב (הלווה) כבר נתן משכון, רב אשי - אדרבה! יותר ברור שכבר נתן.
ה. ערבות בכתובה - ערב רגיל לא באמת מתחייב, ערב קבלן - אם לבעל יש נכסים - מתחייב, אם אין - מחלוקת. ואת הסיפור שבו אביי הציע לרב הונא לגרש אשתו כדי שאביו הערב ישלם - נעמיד באחד המצבים ה"נל בהם הערב לכתובה באמת כן משלם.