• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קעג - גמרא הדף היומי

{enclose batra_173.mp3}

סיכום הגמרא, דף יומי בבא בתרא קעג

(קעג. שורה 1 – קעד. שורה 5)
א. שני יוסף בן שמעון בעיר אחת (נקרא להם יוסף א ויוסף ב):
1. האם יוסף א יכול לתבוע אחרים? המשנה – כן, הברייתא – לא, כי חוששים שיוסף ב מסר ליוסף א, ויוסף א לא יכול להשתמש בשטר כי: 1. אותיות לא נקנות במסירה. 2. אותיות נקנות במסירה, אך צריך להביא ראיה על המסירה.
2. האם ייוסף א יכול לתבוע את יוסף ב? במשנה – לא (כי חוששים שיוסף א החתים עדים על השטר מתוך הבנה שהוא הולך ללוות ולא להלוות, ואז מרמה ואומר שהוא המלווה), בברייתא – כן (כי לדעתה אסור ללווה להחתים עדים בלי נוכחות המלווה).
3. אחרים לא יכולים לתבוע את יוסף א (כי יטען שזה יוסף ב), וכן אם יש מסמך שאומר ששטרו של אחד מהם פרוע, מספק – של שניהם פרועים [מתי זה רלוונטי: 1. אם בהלוואה צוינו שמות הסבא, אך במסמך הנ"ל לא. 2. כששני היוספים הם המלווים, והלווה מוצא שובר מאחד מהם].
ב. ערבות
1. ערב קבלן יותר מחויב מערב רגיל.
2. מתי המלווה לוקח מהערב ולא מהלווה – רבה ורב יוסף – כשהלווה מת, רב נחמן (וברייתא) – גם אם חי, כשאין לו כסף, אך אם יש לו כסף – ילך קודם ללווה.
3. אם התנו מראש שיוכל לקחת מהערב גם אם יש לערב כסף – יקח מהערב. אבל אם יש ללוה נכסים: בערב רגיל – יקח מהלווה (התנאי לא הועיל). בערב קבלן – ת"ק – מהערב (התנאי הועיל), רשב"ג – מלווה (התנאי לא הועיל).
4. המקור להתחייבות הערב – ר' יצחק – פסוק ממשלי.
אמימר – הערבות היא התחייבות רגילה (ריטב"א – מקנה על ידי ההנאה בכך שהמלווה סומך עליו), אך היא אסמכתא, ותופסת רק לר' יוסי שאסמכתא קניא. רב אשי – גם לר"י שאסמכתא לא קניא, כאן כן תופס כי יש גמירות דעת בגלל ההנאה הנ"ל.