• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קעא - גמרא הדף היומי

{enclose batra_171.mp3}

סיכום הגמרא, דף יומי בבא בתרא קעא
(קע: במשנה - קעב. שורה 3)
א. כתיבת שובר
1. פרע חלק מהחוב - ר"י - מחליפים השטר לשטר עם הסכום החדש (ועם התאריך הישן. ר"י - ע"י העדים, רב - ע"י בי"ד), ר' יוסי - השטר נשאר אצל המלווה, וכותב שובר ללווה (1. כדי שיצטרך לדאוג לא לאבדו וכך ימהר לשלם שאר החוב. 2. כדי שתאריך השטר לא ישתנה (אמנם את זה גם ר"י פותר)).
2. מלווה שאיבד שטרו - רב הונא בריה דר' יהושוע - לכו"ע לא כותבים שובר (ור' אבא - גם רב ושמואל), אך ר' יוחנן ור"ל ור' אילעא - כותבים שובר, כדי שהמלווה לא יאבד את האפשרות לגבות חובו.
ב. שטר מאוחר
בשטר מוקדם יש בעיה שיגבו (המלווה והקונה) מלקוחות (של הלווה והמוכר) שלא כדין.
בשטר מאוחר אין בעיה מול הלקוחות, אך יש בעיה אחרת: המלווה/קונה יכולים לשמור על השטר המאוחר גם לאחר שהסתיימה העסקה (הלווה פרע/הקונה מכר בחזרה את הנכס) ולטעון שהוא נכתב מאוחר יותר והוא עסקה חדשה [בהלוואה זה רק אפשרי אם כותבים שובר, אחרת - המלווה לא יוכל לשמור את השטר אצלו].
פתרונות: 1. בהלוואה - אם לא כותבים שובר (כדעת ר"י, רב המנונא, (ור' חנינא בן גמליאל (קסד:))). 2. שמצוין בשטר שהוא שטר מאוחר (ר' אבא, וכן ר' יוסי בברייתא - שמוכח שהשטר מאוחר מכך שהתאריך הוא בשבת). 3. שהתאריך בשובר הוא כתאריך שבשטר, או שאין תאריך כלל (כר' ספרא).
תרשים הדף היומי - לחץ להגדלה