• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קסה - גמרא הדף היומי

{enclose batra_165.mp3}

סיכום הדף היומי, בבא בתרא קסה

(קסה שורה 4 - קסו: במשנה)
א. דיני עשיית גט מקושר ופשוט תלויים במנהג המדינה לפי כולם.
ב. משלח שפירט לשליח - האם מקפיד או רק מראה מקום? 1. משנתנו - כשאין מנהג מסוים (מקושר/פשוט), והמשלח אמר לכתוב פשוט  - לת"ק - הקפיד, לרשב"ג - לא הקפיד. 2. אישה ששלחה שליח קבלה לקבל דינר כסף לקידושי וקיבל זהב, לת"ק - הקפידה, לר"ש - לא הקפידה. 3. אישה ששלחה שליח קבלה ואמרה לו שיקבל גיטה מהבעל במקום פלוני וקיבל במקום אחר - לת"ק - הקפידה, לר"א - לא הקפידה.
ג. החידוש במשנה ששטר עם עד אחד פסול - לאביי - שגם אם יש עד נוסף בע"פ - עדיין פסול. לאמימר - שכשר, החידוש הוא שגם שטר מקושר עם שני עדים פסול מהתורה (רשב"ם - לגמרי), כמו שטר רגיל עם עד אחד.
ד. אמימר מביא ראיה מר' ירמיה ששאלו אותו את השאלה הנ"ל ואמר שהשטר כשר, אך רב אשי דוחה אותו ואומר ששאלו את ר' ירמיה שאלה אחרת.
ה. הגרסאות לשאלה לרב ירמיה - 1. אמימר - כנ"ל (האם עד על השטר ועד בע"פ מצטרפים), ופסק שכן (לר' יהושוע בן קרחה, ששני עדים שראו דבר אחר - מצטרפים). 2. רב אשי - לר נתן ששני עדים יכולים להעיד זה אחר זה, האם גם בשני בתי דין שונים, ור' ירמיה - כן. 3. מר בר חייא - אם שני עדים העידו בכמה בתי דין, האם הדיינים מצטרפים גם לרבנן או רק לר' נתן? ר' ירמיה - מצטרפים גם לרבנן. 4. רבינא - בי"ד שקיימו שטר ומת אחד מהם - האם צריכים לציין זאת בחתימה? ר' ירמיה - כן.