• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קנד - גמרא הדף היומי

{enclose batra_154.mp3}

סיכום הגמרא, בבא בתרא קנד

(קנג: 2 שורות מלמטה - קנה. באמצע)

א. במשנתנו - ר"מ לטובת התובע, רבנן לטובת הנתבע (טוען שהיה שכיב מרע). סברת רבנן: רב הונא - כי הוא מוחזק, רב חסדא - כי יש לו טענת "הפה שאסר הוא הפה שהתיר" (ואז אם התובע יקיים השטר ע"י עדים - יזכה (-נתבע שמודה בשטר שכתבו - התובע צריך לקיימו)).
ב. רבה כרב הונא.
ג. רי"ח ור"ל:
גרסא א - רי"ח כרב הונא ור"ל כרבנן.
מקרה בני ברק - רי"ח מביא ראיה מהמעשה של בני ברק שר"ע העדיף את מוחזקות הנתבע, אך ר"ל דוחה ששם התובע כבר היה מוחזק (או שקיים את השטר (ראשונים)) ור"ע העדיף אותו.
משנת בר קפרא
- הברייתא לטובת התובע. וזה קשה כי יוצא שזה כדעה יחידית (ר"מ). אומר רי"ח - רבנן מודים לר"מ שאין טענת הפה שאסר (ורק חלקו בכתובות לגבי עדים). אך קשה: זה סותר את מה שרי"ח אמר שרבנן במשנתנו כן
גרסא ב - רי"ח כרב חסדא ור"ל כרב הונא. ורי"ח גם הופך את שיטות ר"מ ורבנן.
מקרה בני ברק - רי"ח מניח שהתובעים כבר מוחזקים, ור"ע פסק לטובתם, אז מכאן שחזקת התובע עדיפה, ור"ל - שם אכן יש חזקה גדולה לטובתם, אך במשנתנו לא.
משנת בר קפרא - כדעת רבנן (לתובת התובע), ולפי ר"מ יש ללכת לטובת הנתבע בגלל הפה שאסר.