• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קנג - גמרא הדף היומי

{enclose batra_153.mp3}

סיכום הדף יומי, גמרא בבא בתרא קנג

(קנג. שורה 5 - קנג: 2 שורות מלמטה)
מצבי ספקות שונים במתנת שכיב מרע
א. ניסח את המתנה "בחיים ובמוות" (כשנתן רק מקצת נכסים, כך שללא הניסוח לא נדע שזה מתנת שכיב מרע) - רב - מתנת שכיב מרע, שמואל - מתנת בריא (ורבא - אם אמר "מחיים" - מתנת בריא, אך רב לא מודה לו). נהרדעי - כרב (וכן ר"נ, אך לא בנהרדעא). רבא התעקש על דעתו מול אישה אחת ושילם על כך בטביעת ספינתו.
ב. כשיש וויכוח אם כשנתן היה שכיב מרע: 1. במשנה: רבנן - לטובת השכיב מרע, ר"מ - לטובת המקבל. 2. בברייתא: ר' יעקב - לטובת השכיב מרע. ר' נתן - לפי מצבו כששואלים, אך עכשיו שכיב מרע - אז זה מתנת שכיב מרע, אם עכשיו בריא - אז מתנת בריא.
ג. כשברור שנתן כשהיה שכיב מרע, ואח"כ מת, אך יש וויכוח אם בינתיים הבריא ואז מסתמא חזר בו - אביי - מניח שהבריא חזר בו (לטובת יורשי השכיב מרע), רבה (כמו סברת ר' נתן) - הולך לפי המצב עכשיו, וכיין שעכשיו מת, מסתמא לא החלים ושוב חלה, ולא חזר בו (לטובת המקבלים).
ד. את אותה הסברא של ההליכה לפי המצב העכשווי רואים גם בברייתא לעניין ספק האם נכנס לאזור הספק טומאה בקיץ (וטהור) או בחורף (וטמא), הולכים לפי המצב עכשיו [ורבא - בתנאי שלא עבר כבר על הספק טומאה חורף, שאם כן - מחמירים].