• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קנא - גמרא הדף היומי

{enclose batra_151.mp3}

סיכום הגמרא, בבא בתרא קנא

(קנא. באמצע - קנא: שורה אחרונה)
א. מברחת - מכרה בסתם לפני חתונתה, רשב"ג - יש תנאי, רבנן - אין, אך התנתה בפירוש - אומר רב הונא בדר"י שלכולי עלמא יש תנאי.
ב. מתי שכיב מרע חוזר בו? רב ששת - רק אם לא מת, ר"נ - מיד, גם אם ימות אח"כ. ולכן, אם נתן לראובן, התחרט, ונתן לשמעון - לרב ששת ילך לראשון ולר"נ (ושמואל) ילך לשני.
ג. ר"נ - דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו (דיבורו מהווה גם מעשה קניין כמו מסירה, וגם כתיבת שטר כשצריך).
ד. מצווה מחמת מיתה - גם כשנתן רק מקצת נכסים, אם הזכיר את המיתה בזמן הנתינה זה אומדנא שנותן בגלל המיתה, ויכול לחזור בו. האם צריך קניין? רב הונא בדר"י - כן, ר"נ (וכן ההלכה) - לא (כמו שכיב מרע).
ה. שכיב מרע שנתן מקצת נכסים זה כמתנת בריא ולא חוזר בו. האם צריך קניין - מר זוטרא-ר"נ - לא, אך רבא-ר"נ - כן (וכן ההלכה).