• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קמט - גמרא הדף היומי

{enclose batra_149.mp3}

סיכום הגמרא, בבא בתרא קמט

(קמח: 8 שורות מהסוף - קנ. באמצע)
א. לשונות שונות של מתנת שכיב מרע תופסות. לשון ירושה תופסת לפי רי"ח ב"ב.
ב. פעולות אחרות של העברת ממון על ידי שכיב מרע - האם חוזר בו אם לא מת? 1. הקדיש, הפקיר, נתן לעניים? - תיקו. 2.  מכר? (אם הכף אצלו - חוזר, אם השתמש בכסף לחובותיו - לא חוזר). 3. קניין אודיתא? (למסקנה - מתנת בריא).
ג. כדי שלא יהיה מתנת שכיב מרע, צריך שישאיר לעצמו "קרקע כלשהו". אבל ר"י-רב - לאו דווקא כלשהו (אלא כדי פרנסתו), ור' ירמיה ב"א - לאו דווקא קרקע (אלא גם מטלטלין). רב יוסף מקשה - הרי במשנה משמע שזה בדווקא. אז אביי מביא מקרים בהם קרקע זה לאו דווקא קרקע (אם כתב נכסיו לעבדו ושייר קרקע, אז שייר גם את העבד, ובאמת גם בשייר מטלטלין), וכלשהו זה לאו דווקא כלשהו (שלחכמים המינימום לחיוב ראשית הגז זה צמר כלשהו, ובאמת מנה וחצי לחמש רחלות). את שני המקרים רב יוסף דוחה, ששם באמת זה לאו דווקא, אך אצלנו כן.