• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קמב - גמרא הדף היומי

{enclose batra_142.mp3}

סיכום הגמרא, בבא בתרא קמב

(קמא: שורה 7 - קמב: שליש תחתון)
האם ניתן להקנות לעובר במעי אמו?
רב הונא - לא, רב ששת - כן, ר"נ - רק "לכשתלד".
א. קשה על ר"ה ממשנתנו שאב מקנה לעובר. רב הונא אומר שהמשנה דעה יחידית. הגמרא מנסה למצוא תנא כמשנתנו - ר"מ, רי"ס ורי"ח ב"ב, ודוחה. אח"כ מנסים לומר שמשנתנו רק לאחר שילדה (אך לא נכנס ללשון) או שדווקא לכשתלד )אף ר"ה הרי חולק גם על זה).
בסוף עמוד ב גם שמואל ורי"ח כר"ה, ושם מתרצים שמשנתנו דווקא באב לבנו, שם יש לו גמירות דעת מיוחדת, אך לעובר סתם - לא.
ב. ראיית רב ששת מגר שיורש, דחיות: 1. אביי - שם עובר יורש, אך מניין שגם קונה ע"י הקנאה? 2. רבא - שם לא קנה, והתופסים לא קנו כי לא התכוונו.
ג. ניסיון להוכיח נגד רב ששת ממשנה בנידה שם משמע שעובר במעי אימו לא נוחל. דחיות: 1. רב ששת - דווקא לא נוחל מאימו (כי מת לפניה), אך מאחרים כן. 2. רבא - שם הכוונה רק לעניין בכורה.