• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קלז- גמרא הדף היומי

{enclose batra_137.mp3}

סיכום הדף היומי, בבא בתרא קלז

(קלז. שורה 8 - קלז: 4 שורות מהסוף)
א. המשך מחלוקת רי"ח ור"ל - האם קניין פירות כקניין הגוף, לרי"ח - כן, לר"ל - לא.
תליית המחלוקת במחלוקת תנאים לגבי אדם שנותן מתנה לאחד, "ואחריך לפלוני" ואחריו לשלישי וכן הלאה.
השלכה ראשונה - אם השני מת לפני הראשון, ברייתא 1 - ילך ליורשי ראשון (כרי"ח, שלראשון היה גם הגוף, וכן לר"ל, כי הנותן הקנה לו גם הגוף ("אחריך שאני")), ברייתא 2 - ילך לנותן המקורי (כר"ל, שלראשון יש רק פירות).
השלכה שנייה - האם הראשון יכול למכור לאחר? רשב"ג - כן (יש לו גם גוף), רבי - לא (יש לו רק פירות).
ב. המשך דיון במחלוקת רשב"ג ורבי:
הגבלות לדעת רשב"ג - 1. ראשון מוכר רק בדיעבד (רשע ערום). 2. רק מתנה רגילה ולא מתנת שכיב מרע. 3. אם הנותן אמר "אחריך - אלי" ולא לפלוני (המקרה של האישה ורב ביבי בר אביי), רב ביבי - גם כאן הראשון מוכר, אך רב הונא בר"י - גם לרשב"ג יש לו רק פירות ולא מוכר.
הרחבת דעת רשב"ג - ראשון עושה מה שרוצה (ולא רק אוכל או מוכר), יכול לשחרר עבדים (איסור) או לעשות איסור הנאה (תכריכים).
בדעת רבי - האם ראשון יוצא יד"ח באתרוג? ר"נ בר"ח - לא, ר"נ ברי"צ - כן, כי זה השימוש, והשימוש שלו לגמרי.
ג. בעניין "ולקחתם לכם" - 1. גם לרבי יוצא לפי ר"נ בי"צ (כנ"ל). 2. שותפים לא, אא"כ לא מקפידים. 3. מתנה על מנת להחזיר - יוצא, בתנאי שהחזיר [ואם הקדיש - רבא - לא, ר"נ - כן, רב אשי - תלוי בלשון].

תרשים הדף היומי, לחץ להגדלה, אח"כ קליק ימני להדפסה