• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קלב - גמרא הדף היומי

{enclose batra_132.mp3}

סיכום  הדף היומי, בבא בתרא קלב

(קלא: בנקודותיים באמצע - קלג. שורה 8)
א. 1. בעל שנתן במתנה כל נכסיו - לאשתו ובנו - התכוון רק שיהיו אפורופסים (כדי שיכבדום), לאשתו הארוסה/גרושה/אחר - הקנה ממש. אשתו כשיש בנים מאישה אחרת או אחי הבעל - אפוט', בתו כשיש בנים - רבינא - אפוט', רב עוירא - קניין ממש.
2.שואל רבא - האם גם בריא שמקנה הכל התכוון רק לאפוטרופסית? ניסיון הוכחה מברייתא בה מקנה הכל וכן קונה, ונעמיד ששם מדובר בבריא. דחייה - שם זה גם שכיב מרע, וקונה כי היא ארוסתו או גרושתו.
3. הברייתא הנ"ל - מקנה לאשתו פירות או קרקע, תגבה כתובתה משאר נכסיו. הקנה כל נכסיו - חכמים - ויתרה על השיעבוד שיש לכתובה בנכסים (והגמרא תאמר בר"נ, שגם פה זה מאומדנא, שמוחלת בגלל הכבוד שמקבלת מהמתנה), ור"א - לא ויתרה (אומדנא).
ב. מחילת שעבוד הכתובה ע"י האישה
1.  דעת ת"ק - אב נתן קרקעותיו לבניו, ולאישה נתן קרקע קטנה ככתובתה, היא מחלה על הזכות לגבות בשאר הקרקעות (ותוכל לגבות רק מקרקעות שיבואו לבעלה בעתיד). למה? שלושה אמוראים - כי הראתה שמחלה בכך ששתקה או שתפה פעולה. אך ר"י בברייתא - דווקא כשמחלה בפירוש.
דעת רי"ס - מספיק שמחלה בפירוש גם בלי שקבלה קרקע כלשהי, או - שקיבלה (+הראתה ברמז שמחלה בכך ששתקה). וכן ר"נ.
2.שואל רבא - האם גם בבריא מוחלת? תיקו.
3. האם מוחלת כשקיבלה פירות תלושים? לא.
4. אם הקרקע שנתן בעלה לילדים חזרה אליו בירושה: ר' פפי - לא גובה מזה כתובתה, רב כהנא - כן גובה (כמו שגובה מכל קרקע שתבוא לבעל בעתיד).
5. אם כשחילק השאיר לעצמו משהו: רבינא - מאותו משהו כן גובה. ר' יימר - גובה מהכל, שכיוון שעל המשהו לא וויתרה, לכן גם לא צעקה על השאר, ולא מחלה כלל על שיעבודה.