• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קכח - גמרא הדף היומי

{enclose batra_128.mp3}

סיכום הדף היומי, בבא בתרא קכח

(קכז: שליש תחתון - קכט. שורה 5)
א. אב נאמן להעיד מי בנו. אם אמר גם עבד וגם בן - זה בן (בבית המכס - עבד), ומה שבברייתא הולכים לפי מה שאמר ראשון (גם אם זה עבד) - באמר את שווי העבד.
ב. הלכות ששלח ר' אבא לרב יוסף בר חמא:
1. התחייב לבעל דינו ללכת לפי דבר שאינו הדין (שבועה, דיינים לא כשרים) - זה מחייב, ואפילו להוציא ממון.
2. עבדים משתעבדים לחוב, ור"נ חולק (ולמסקנה - גם לר' אבא - לא).
3. באיזה קרבה מותר להעיד? ר' אבא - מעיד לבן דוד של אביו, רבא - גם לדוד אביו, מא בר"א - גם לסבו (ונדחה).
4. עוור לא מעיד על דבר שראה לפני שהתעוור (ושמואל, ר' ששת ור' פפא התירו, אך הגמרא דחתה אותם מברייתא).
5. (להבנת רבא) - ר' אבא - אב נאמן להעיד מי הבכור גם כנגד קול (כר"י), ורי"ח חולק (כרבנן). הלכה כר' אבא.
6. בעל יכול לתת לאשתו חלק בירושה כאחד הבנים, כמתנה.
7. מודה במקצת שבאו עדים ופטרוהו לגמרי - ר' אבא - עדיין חייב כמוב"מ, ומר בר"א פוטר. הלכה כר' אבא.