• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא צז - הדף היומי

{enclose batra_97.mp3}

סיכום הדף היומי - בבא בתרא צז

(מסכת בבא בתרא צז. שורה 9 - צז: במשנה)
המשך סוגי יין ומעמדם - א. תמד (מים על שמרים) - אמנם מן הדין רק אם נתנו רביעית יין, אך רבנן החמירו בהקדש, תרומה ומעשרות שהמים כמו השמרים - וקדושים. עד כמה פעמים המים כשמרים? ת"ק - 3,2,1 (בהתאמה), ר"מ - 4,3,2. ולא קשה מהברייתא שבהקדש לעולם (שם זה קדושת הגוף) ובמעשר שאף פעם (שם זה דמאי).
ב. רי"ח המשך הנ"ל - אם זה יין, זה מכשיר פירות לטומאה כיין. מה הנפקא מינה, הרי גם מים מכשירים? תשובה - אם לא היתה כוונה בנתינת המים כלל, אם זה מים לא יכשיר ואם יין אז כן.
ג. רב - יין שלא מביאים כנסכים לא מקדשים איתו בשבת. למה רב מתייחס? דווקא דבר שמוגדר יין, ומותר בשתייה וברכתו גפן, ובכל זאת לא מנסכים ולא מקדשים עליו, וזה רק יין מסריח או יין מגולה שסיננו אותו, שאז לא מנסכים מדין "הקריבהו נא לפחתך", ורב מחדש שגם לא מקדשים.
ד. מוכר קדים, אם עשירית פגומים זה בסדר, בתנאי שהם שמישים. [גרסת רשב"ם - אם יותר, מפצה רק על היותר, ולא כרב הונא בקמח בדף צד].