• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא צו - גמרא דף יומי

{enclose batra_96.mp3}

סיכום הדף היומי - בבא בתרא צו

(צה: 5 שורות מהסוף - צז. שורה 9)
א. יין קוסס (שלב ביניים בין יין לחומץ) - האם נחשב יין לעניין ברכת הגפן ותרומות ומעשרות? לעניין ברכה - רב חסדא - שהכל,  ר"י - גפן (אך מודה ביין שהקרים שמקולקל ממש). רב יוסף - לומד מעמד יין קוסס בתרומות ומעשרות: יין קוסס (טעם יין וריח חומץ) - רי"ח - יין, ריב"ל - חומץ, ומחלוקת רב מרי ורב זביד כמי פסק.
[אגב - ב. מכר יין שהתחיל להחמיץ אצל המוכר - על אחריות המוכר. לכן אם החמיץ תוך 3 ימים מהמכירה - רב - על המוכר, שמואל - לא אחראי, כי אולי החמיץ באשמת הקונה].
ג. ברכה על מים שניתנו על שמרי יין (תמד) - בברייתא - ת"ק - שהכל, אחרים - יין (אם יש טעם). ומבאר רבא -אם אחוזים הם 1/4 יין מתוך המים - יין, שום אחוזים - מים, המחלוקת כשנוסף מהשמרים 1/7 כמות - לת"ק זה מים, לאחרים - מניחים שבאמת נוסף 2/7 (וחלק מהמים נבלי בשמרים).
יוצא שאם נוסף רק 1/7 = מים, וקשה מברייתא בה חכמים חולקים על ר"י לעניין מעשר על תמד כזה רק כשלא נוסף כלום, משמע שאם נוסף כלשהו= יין. דחייה  - אם כלשהו - עדיין יין, ונחלקו על ר"י בלא נוסף, להודיע כוח חידושו של ר"י - שאפילו בזה נחשב יין וחייב במעשר.