• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא צה - גמרא דף יומי

{enclose batra_95.mp3}

סיכום הדף היומי - בבא בתרא צה

(מסכת בבא בתרא צד: 4 שורות מהסוף - צה: 5 שורות מהסוף)
א. המשך הדיון בחידוש רב הונא שאם חרג מרובע קב פסולת בתבואה - מפצה על הכל ולא רק על החריגה.

ראיות לרב הונא - 1-2: חרג ברובע קב לסאה במכירת קרקע, וכן במוכר בחמישית יותר מהמחיר (אונאה) - מחזיר הכל ולא רק החריגה. דחייה - שם יש ציפייה לדיוק, מה שאין כן בתבואה שם יש ציפייה לפסולת, ולכן לא חייבים לומר שמקורות אלו יסכימו גם עם רב הונא. 3: קבלן נטיעות שיותר מ10% יצאו לא טוב, נוטע כל ה11% מחדש, ולא רק החריגה. דחייה - שם נחשב כנטיעה חדשה, ולכן עושה הכל.
ב. מוכר מרתף יין - במשנתנו - עד עשירית רע. בברייתא א - ב"יין סתם" - הכל טוב, ב"יין זה" - אפילו הכל רע. בברייתא ב - יין סתם  - הכל טוב. יין זה - עד עשירית, וכן משנתנו. אז המשנה בסדר.
בעיות: 1. סתירה בין הברייתות לגבי יין זה. תירוץ - ברייתא ב - למקפה (לתבשיל), ברייתא א - לא למקפה.
2. אך לפי זה יוצא סתירה ביין סתם - מתי צריך שהכל היה טוב - לפי ברייתא א - גם בלא למקפה, לפי ברייתא ב - דווקא בלמקפה! ואכן זה מחלוקת אמוראים בין רב אחא לרבינא. כל אחד בוחר ברייתא, ואת הברייתא השנייה נסדר כדי שלא תסתור, שצריך לחלק בין הרישא לסיפא, שהסיפא במקפה והרישא לאו דווקא, ולהפך.