• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא צג - גמרא דף יומי

{enclose batra_93.mp3}

סיכום הדף היומי, בבא בתרא דף צג

(מסכת בבא בתרא צג. שורה 2 - צג: משנה)
א. המשך הדיון במחלוקת רב ושמואל - רב  - הרוב קובע, שמואל - המוחזקות קובעת. עוד 3 ראיות: 1. שור שנגח פרה ולא ברור אם גם אחראי למות העובר, לסומכוס ישלם חצי מהספק (=רבע), ולרבנן כלום (המוציא מחברו עליו הראיה), ולשניהם לא הולכים אחר הרוב (שרוב פרות לא מפילות סתם). דחייה - ייתכן שאחראי ובכל זאת פטור (גרמא). 2. מחלוקת תנאים האם חזקה ששור נוגח מחייבת את בעליו - רבנן - לא, רב אחא - כן. דחייה - יש לחלק בין רוב לבין חזקה. 3. משנתנו - מכר פירות והקונה זרעם ולא הצליחו, ויש וויכוח אם התכוונו לזריעה או אכילה, פטור אפילו בפשתן שם יש רוב לזריעה. פה אין דחייה אלא מובאת ברייתא שם ר' יוסי ו"אמרו לו" סוברים כרב, כלומר רב ושמואל כמחלוקת תנאים.
ב. חיוב על הוצאות עקיפות - לגבי מוכר פירות, גם ת"ק מודה שבזרעוני גינה המוכר חייב, כי ברור שהכוונה היתה לזריעה ולא לאכילה. האם חייב גם על ההוצאות העקיפות? ת"ק - לא, יש אומרים - כן (קנס/מנהג), וזה דעת רשב"ג, שאמנם ממשנתנו לא ברור שסובר כך, אך לגבי שוחט שניבל בהמה, רשב"ג מחייב אפילו על דמי הבושה של בעל השמחה, שזה הוצאה אפילו יותר עקיפה.