• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא פח - גמרא דף יומי

{enclose batra_88.mp3}

סיכום הדף יומי, בבא בתרא פח

(מסכת בבא בתרא פח שורה 8 - פט. שורה 3)
א. שמואל - הנוטל כלי מהאומן כדי לבודקו, ואם אינו פגום וכד' - יקנה, אם המחיר כבר ידוע, קנאו כבר מעכשיו, אלא שיכול להחזיר (ובינתיים חייב באונסין). שני סיפורים בעניין זה, שפסקו כשמואל, וברייתא שהרחיבה שאף מתחייב במעשרות (אם הוא חבר), אך הגמרא דחתה ששם מדובר בחבר שמחשבתו מחייבתו.
ב. משנה - חשיבות המ ידות המדויקות (ותדירות נקיונם). ולומדים מ"וצדק" - שלא רק צריך לדייק, אלא לתת לקונה קצת יותר, או בגובה המשקל או באחוזים (לח - 1/100, יבש -  1/200 או  1/400).
ג. דרשות ר' לוי על חומרת גזילת אדם, אף יותר מעריות וגזילת הקב"ה.