• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא פה - גמרא דף יומי

 

{enclose batra_85.mp3}

סיכום הדף יומי - התלמוד הבבלי

(פד: שורה אחרונה - פה: 4 שורות מהסוף)
"קניין חצר" על יד כליו של הקונה. בסמטא - קונה, האם קונה גם ב -
א. רשות הרבים - רב ושמואל - לא, רי"ח ור"ל -כן, אך רב פפא מעמיד דבריהם במסטא. הגמרא מביאה ראיה מברייתא בה הלוקח קונה בכליו שלו ברה"ר, אך מעמידה גם את זה בסמטא.
ב. ברשות המוכר - מה קובע - הכלי או הרשות? ראיות: A. אישה קונה גט בסל שלה כשנמצאת ברשות הבעל (הכלי קובע). דחייה - 1. שם נותן לה רשות (כמו סימטא (תוס')). 2. שם זה קניין הגבהה. B. הברייתא הנ"ל אמרה שהרשות קובעת. דחייה - שם מדובר שזה גם בכלי של בעל הרשות.