• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא פד - גמרא דף יומי

 

{enclose batra_84.mp3}

סיכום הדף היומי - התלמוד הבבלי

(כג: במשנה - כד: שורה אחרונה)

א. אונאה בטיב הסחורה - מכר חיטים טובות במקום רעות או להיפך - רק מי שנפגע יכול לבטל המקח ולא השני [ורב חסדא בגמרא מוסיף שהוא הדין גם אם מכר שווה 6 ב-5 או להפך, וזה לא דין מיוחד לשינוי בין איכות לא כל כך מוגדרת כמו "יפות" ו"רעות"].
ב. רב פפא - השמש אדומה (אך נראית עמוק, וזה כמו שצרעת לבנה נראית עמוקה), כפי שנראית בזריחה ובשקיעה.
ג.  אמר יין ומכר חומץ או להפך, זה מקח טעות, ושני הצדדים יכולים לחזור בהם. ואפילו לרבנן שלעניין תרו"מ הם מין אחד, לעניין מכר הם שניים, כי ייתכן שאחד הצדדים רצה מין זה בדווקא.
ד. קניית פירות - במשיכה ברשות הקונה, או חצר משותפת/סמטה. האם אפשר קניין חצר בסמטא ברה"ר? רב אסי בשם רי"ח - כן, ר' זירא מקשה, הגמרא מביאה ראיות לכאן ולכאן ודוחה.