• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא פא - גמרא דף יומי

 

{enclose batra_81.mp3}

סיכום הדף יומי - התלמוד הבבלי

(מסכת בבא בתרא דף פא. במשנה - פב. שורה 5)
א. מכר 3 עצים בסתם - כלל גם הקרקע. מכר שני עצים, האם כלל הקרקע? ר"מ - כן, רבנן - לא (וכשימות העץ, לא יטע חדש). ואותה מחלוקת גם לגבי ביכורים - קנה שני עצים האם מביא וקורא (האם נחשב "האדמה אשר נתת לי") - ר"מ - כן, רבנן - לא. ר"י-שמואל מציע שלר"מ כלל לא צריך קרקע בביכורים, אך נדחה מברייתא מפורשת שבעץ אחד גם לר"מ מביא ולא קורא.
ב. מה הסברא ב"מביא ולא קורא"? הרי או שחייב או שלא? רבה - זה ספק. וקשה: 1. על הצד שזה חולין, איך מכניס חולין לעזרה? מקדיש על תנאי, מניף כביכורים, פודה, מפריש תרו"מ (ונותן התרו"מ, גם המעשר,  לכהן), ונותן לכהן לאכול. 2. על הצד שזה ביכורים - איך לא קורא? קריאה לא מעכבת. אך הרי כשא"א לקרוא, הקריאה מעכבת (="שאינו ראוי לבילה")! תשובה - בוצר/שולח ע"י שליח (כרי"ס בר"ח), שכך גם אם זה ביכורים, אין מקרא ביכורים. ולמה לא לקרוא גם אם אין לו אדמה? 1. שקר. 2. להזכיר שזה רק ספק, ושחייב בתרו"מ.