• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא עז - דף יומי, תלמוד בבלי

 

{enclose batra_77.mp3}

סיכום הדף היומי - תלמוד בבלי

(מסכת בבא בתרא עו: רבע תחתון - עח. משנה)
א. איך קונים שטר? רבי - מסירה, ר' נתן ורבנן - מסירה + שטר. רב פפא ורב כהנא כר' נתן. מרימר (ממסורת) ורב אשי כרבי (מסברות). לרב אשי 2 סברות: 1. השטר מיותר - ברור שכוונת מוסר השטר היתה למכור התוכן ולא הדף של השטר. 2. השטר לא יועיל - מילי לא קונות מילי [ומקשה הגמרא ששטר נקנה אגב קרקע, אז כש"כ שייקנה ע"י שטר! ודוחים - קניין אגב קרקע נחשב כמעשה, לכן קונה, משא"כ אגב קרקע. והראיה שקניין אגב קרקע חזק, שאפילו קונה כסף].
ב. משנה -  1. קנה קרון/פרידות, לא קנה השני, אא"כ קשורים יחד. קנה עול/צמד, לא קנה השני. ואם מהמחיר נראה ששילם בשביל שניהם - אם אי אפשר להכריע מהלשון שלו (שרוב אנשי מקומו קוראים לשניהם יחד צמד/בקר או לא, כי יש ויש), אז לר"י - המחיר מודיע למה התכוון, ולרבנן לא (המוציא מחברו...).
2. לרבנן שלא הולכים לפי המחיר הגבוה, למה לא בטל מדין אונאה? 1. אכן בטל (ולר"י - המכר קיים, ויקנה הצמד והבקר). 2. מניחים שנתן מחיר גבוה כמתנה (כי אונאה זה בפער שסביר שקרה בטעות, ולא בפער גדול כל כך).