• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא דף נט - הדף היומי, תלמוד בבלי

{enclose batra_59.mp3}

סיכום הדף יומי

(מסכת בבא בתרא נט. נקודותיים באמצע - משנה בדף ס. למעלה)
א. המשך חזקת תשמישין - לדבר בעל אופי קבוע מצופה שתמחה ואם לא מחית - יש חזקה, כמו סולם או חלון גדול. אם החלון מעל ד"א, כיוון שאינו מזיק בהיזק ראייה, לא מצופה שימחה ואין חזקה. האם בכל זאת יכול למחות? ר' זירא - לא (כופין על מידת סדום), ר' אילעא כן (לא כופין/אינו מידת סדום כי יעלה עם שרפרף ויציץ). ב. אדם שהוציא זיז לשטח אויר שכנו - גדול - יכול למחות ויש חזקה, קטן - אין חזקה, בעל החצר יכול להשתמש בו, האם יכול למחות כנגד היזק הראייה? רב הונא - כן, ר"י- לא (לא שכיח בזה הז"ר). ג. אסור לפתוח חלונות אפילו לחצר בו הוא שותף (הז"ר). רי"ש ברי"ס - אם פתח והשני שתק - כל שבפניו עושה חזקה מיד, ור' חייא חולק. אם חסם חלון חברו ושתק - ר"נ - יש חזקה מיד. ד. שותף בחצר לא יכול להוסיף דיירים בחצר (פתיחת דלת לבית מחצר סמוכה, בניית קומה שנייה והשכרתה), אך יכול לפצל את ביתו לחדרים נוספים ולהשכירם.