• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא דף נד - גמרא דף יומי

סיכום הגמרא

(מסכת בבא בתרא נג: שורה אחרונה - נה. שורה 8)
א. זרע על ידי זריקת צמח לאדמה, ובמקרה גדל, אינו חזקה. ב. שמואל - צריך שיתכוון שמעשה החזקה לטובת הקרקע, ולא לניצול זמני. אם יש 2 פירושים למעשהו, בודקים לפי מעשיו מה יותר סביר שהתכוון (דוגמא: תלש ענפים - אם מכל הצדדים - בשביל העץ (וקנה), אם מצד אחד - רק לבהמתו (ולא קנה). ג. ציור קטן הוא חזקה. ד. חרש קצת: בשדה עם גבולות בולטים - רב - קנה הכל, שמואל - רק מה שחרש. בשדה ללא גבולות בולטים - גם לרב (לרשב"ם) - צריך שיחרוש ברוחב 2 שורות. ה. שמואל - הקונה מגוי - יש שלב שבו זה הפקר (בין התשלום לשטר), ומי שיתפוס בחזקה - שלו. על זה קשה מצד דינא דמלכותא שגם לפי הגויים צריך שטר (אא"כ זה מקום שלא שילמו המס, שאז זה נחשב לא בבעלות המוכר).

{enclose batra_54.mp3}