• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא דף נ - גמרא דף יומי

סיכום הגמרא

(נ. שורה 5 - נא. שורה 4)
א. דייקנו במשנה שבעל יכול לקנות את נכסי המילוג של אשתו. קושיות על זה: 1. (בדף הקודם) יכולה ומר שלא התכוונה אלא לנחת רוח (דחייה - לא שייך כאן). 2. אמימר אמר שאישה לא יכולה למכור נכסי מילוג שלה. תירוצים: 1 - הכוונה שאם מכרה ומתה, הבעל נחשב שלוקח ראשון ולוקח מהלקוח שלה. אך למכור לבעלה - יכולה. 2 - אכן לפי אמימר לא יכולה, אך אמימר שר"א שמי שיש לו רק גוף או פירות לא יכול למכור, ומשנתנו כרבנן שיכולה למכור. ב. במשנה - לבעל אין חזקה בנכסי אשתו, וזה קשה על רב שאמר שאישה צריכה למחות. תירוצים: 1. רבא - צריכה למחות אם בעלה לא רק אוכל אלא מזיק. 2. רב יוסף - צריכה למחות רק ללקוח של בעלה, כשישב בשדה עוד בחיי בעלה וטוען שקנה ממנו במיגו שיכל לומר שקנה ממנה אחרי מותו. ג. האם מחזיקים בכנסי אשת איש - רב - לא, שמואל - כן.

{enclose batra_50.mp3}